Inleiding

Binnen het taakveld Economie wordt op drie schaalniveaus gewerkt aan de economische structuurversterking, te weten: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), samenwerking Voorne-Putten en lokaal niveau Nissewaard. Daarnaast komt in dit programma het onderdeel Ruimtelijke ordening & Wonen, inclusief duurzaamheid aan bod.

Economie: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Voor economische structuurversterking zijn goed afgestemde en in elkaar grijpende publieke en private investeringen essentieel. De MRDH heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een regionale investeringsstrategie, met een samenhangend en realiseerbaar investeringspakket. Hiervoor zijn de reeds voorgenomen investeringen in de regio in kaart gebracht (korte en middellange termijn). Daarnaast is een Roadmap Next Economy opgesteld voor investeringen die benodigd zijn voor economische vitaliteit en bereikbaarheid op langere termijn.

Op basis van de voorgenomen investeringen zijn door de vier Voorne-Putten gemeenten gezamenlijk projectvoorstellen ingediend voor projecten die in aanmerking kunnen komen voor het Investeringsprogramma. Daarnaast zijn ook projecten vanuit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en het traject Roadmap Next Economy opgenomen. Voor Voorne-Putten gaat het om het realiseren van de volgende projecten:

  • Ontwikkeling Noordrand (Geuzenlinie)  inclusief Innovatiezone Green-Economy Westvoorne;
  • Ontwikkeling Zuidrand (Droomfonds; Haringvliet);
  • Hollandse banen/Slowlane: Trambaanpad Spijkenisse-Hellevoetsluis;
  • Vaarroutes (bevaarbaarheid Bernisse);
  • Fieldlab Smart, Safe en Resilient Mainports;
  • Innovatiezone Westvoorne – Green Economy.

Economie: Voorne-Putten
Voor de economische samenwerking op het niveau van Voorne-Putten is in 2016 het Economisch Profiel Voorne-Putten vastgesteld. Dit vormt de basis voor de samenwerking met het Economic Board Voorne-Putten. Met als doel een duurzame economische groei op Voorne-Putten. Naast het regionale overleg is het overleg met de lokale ondernemersverenigingen doorgezet.

Economie: Nissewaard
Op het lokale niveau van Nissewaard is de Kadernota Economie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma leidend voor de economische structuurversterking. Specifiek voor het stadscentrum van Spijkenisse is een meerjarenvisie vastgesteld, welke wordt geactualiseerd. In nauwe samenwerking met de drie (Bedrijven Investeringszone) BIZ-organisaties (BIZ Halfweg-Molenwatering, BiZ Stadscentrum en Akkerhof) is in 2017 hard gewerkt om de werklocaties te versterken.
Meer specifiek voor toerisme en recreatie zijn de Visie Toerisme en Recreatie en het daarop gebaseerde Uitvoeringsplan T&R in 2016 vastgesteld. Toerisme en Recreatie zijn echter geen kerntaken van de gemeente. Daarom wordt vooral geïnvesteerd in ondersteuning/begeleiding van ondernemers en in samenwerking tussen ondernemers.

Ruimtelijke Ordening, wonen
In 2017 is naast het actueel houden van bestemmingsplannen verder gewerkt aan “nieuwe” bestemmingsplannen, bijvoorbeeld voor het centrum van Spijkenisse. Ook wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan ruimtelijk beleid op regionaal niveau door deelname aan (ambtelijk) overleg over ruimtelijke ontwikkeling van Voorne-Putten.

Binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening vormt de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet een bijzonder aandachtspunt. Overigens zijn vrijwel alle taakvelden, gezien de reikwijdte van de wet, bij de invoering van de wet betrokken. In 2017 zijn middels thema-avonden de inzet en ambitie van de gemeenteraad besproken ten aanzien van de Omgevingswet, waarna dit in de besluitvorming zal worden meegenomen.

De missie voor Nissewaard blijft de thuishaven van een wereldhaven vormen. De inwoners van Nissewaard moeten graag in de gemeente willen blijven wonen en Nissewaard is een aantrekkelijke woonplaats voor nieuwe bewoners. Er moet daarom een gevarieerd aanbod van woon- en leefmilieus zijn om inwoners te huisvesten en potentieel nieuwe inwoners aan te trekken. Nissewaard wil anticiperen op veranderende woonwensen en voldoende aanbod bieden voor alle levensfasen, waarbij ook aandacht is voor veranderingen in de zorg. Dat is actueel gezien de toenemende vergrijzing. Aangezien een groot deel van de woningen in de gemeente in dezelfde periode is gebouwd, is het nodig te anticiperen op de veroudering van die woningen. Hoewel dit primair de verantwoordelijkheid is van de eigenaren van de woningen, is dit belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Nissewaard als woonplaats en daarmee ook voor de aantrekkelijkheid voor bedrijven.

Duurzaamheid
Een belangrijke uitdaging voor het behoud van een leefbare omgeving is het komen tot een koolstofarme, duurzamere economie. Deze uitdaging staat niet op zichzelf, duurzaamheid heeft eensterke samenhang met economische ontwikkelingen en het beleidsveld Wonen. Binnen zowel de Roadmap Next Economy MRDH, het economisch profiel Voorne-Putten als de Woonvisie Voorne-Putten/Nissewaard neemt dit thema dan ook een belangrijke plaats in. De opgaven op het gebied vaneconomie, milieu en wonen zijn op deze manier verbonden tot één integraal ontwikkelingsbeeld.

Om invulling te geven aan deze brede ontwikkelingsvisie is op Voorne-Putten met de gezamenlijke gemeenten de routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040 opgesteld. In deze routekaart is de ambitie uitgesproken om in 2040 een energieneutraal en circulair Voorne-Putten te hebben. Voor de komende jaren zijn de concrete acties benoemd die de gemeenten gaan ondernemen om op weg te gaan naar een duurzaam Voorne-Putten. Het gaat hierbij onder meer om het opwekken van meer duurzame energie door zon en wind op het eiland en het starten met het gasloos ontwikkelen van de bebouwde omgeving.