Inleiding

Dit programma beslaat de beleidsvelden sport, recreatie en toerisme, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, sociaal cultureel werk en natuur- en milieueducatie. Het beleid in dit programma levert een bijdrage aan het bevorderen van kansen voor ontplooiing van de inwoners, vorming van sociale netwerken en aan het creëren, in stand houden en versterken van een prettige en betekenisvolle leefomgeving die uitnodigt om met elkaar in contact te komen.

In het stedelijk gebied richten we ons op voorzieningen zoveel mogelijk in de directe leefomgeving. We streven naar een voorzieningenniveau dat past bij de fysieke leefomgeving en rekening houdt met de mate waarin wordt bijgedragen aan maatschappelijke doelstellingen.

Stadse voorzieningen en voorzieningen met een regiofunctie zijn gebundeld in en rondom het stadshart. Dit zijn winkels, uitgaansgelegenheden en grote culturele instellingen, zoals het theater en de centrale bibliotheek. In de wijken en kernen zijn voorzieningen aanwezig die passen bij de behoefte en het gebied, waarbij multifunctioneel gebruik het uitgangspunt is.

Recreatie en toerisme zijn een belangrijk speerpunt. Nissewaard levert een belangrijke bijdrage aan het toeristisch product van Voorne-Putten waarbij het uitgangspunt ‘bekend maakt bemind’ verder vorm krijgt. De diversiteit aan voorzieningen, een bloeiend en voor de gemeente belangrijk verenigingsleven en de groene woonomgeving met cultuur en historische waarden, maken Nissewaard aantrekkelijk.

Nissewaard participeerde in 2017 nog in drie gemeenschappelijke regelingen voor het beheer van buitenstedelijke groengebieden. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen en het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta zijn per 1 januari 2018 opgeheven. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn per 1 januari 2018 uit Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg getreden. De vier overblijvende  gemeenten zetten deze voort als Recreatieschap Voorne-Putten. De vorm wordt verder uitgewerkt in 2018.

De teksten over verbonden partijen met betrekking tot dit programma zijn te vinden in het hoofdstuk Paragrafen-Verbonden Partijen-Gemeenschappelijke Regelingen.