Financiële beschouwing

x €1.000

Gerealiseerd resultaat volgend uit

overzicht van baten en lasten

Stand per 01-01-17

3.489

Bestemming rekeningsaldo 2016

Storting algemene reserve

-3.489

Rekeningsaldo 2017

497

Stand per 31-12-2017

497

Resultaat overzicht baten en lasten 2017

Het overzicht baten en lasten sluit in totaal op een positief saldo van € 0,5 miljoen. Dit resultaat bestaat uit enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 4,3 miljoen en anderzijds een negatief resultaat van € 3,8 op de grondexploitatie.

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

V/N

Overheveling (categorie 2)

1.200

V

Plankosten grex gewone dienst

754

V

Verkoop blote eigendommen

640

V

Afrekening Syntrophos 2017

523

V

Vrijval subsidie

487

V

Vrijval voorziening Elementen

350

V

Personeelslasten

260

V

Veligheid

243

V

OZB

215

V

Voorziening Appa

201

V

Burgerzaken

180

V

Kosten stadhuis

142

V

Post onvoorzien

100

V

Bouwleges

90

V

Leerlingenvervoer

84

V

Overhead

31

V

Rente riolering

-210

N

Inhaalafschrijving GZO

-240

N

Nog te betalen compensatie precario 2017

-326

N

Algemene uitkering

-460

N

Diversen

70

V

Resultaat gewone dienst

4.334

V

Winstneming Kreken van Nibbeland

1.067

V

Winstneming Heenvliet

85

V

Voorziening Grex (inc rente 2,44->2,1, plankosten einde looptijd en vlek 10 niet geindexeerd)

-4.988

N

Resultaat grondexploitaties

-3.836

N

Resultaat 2017

497

V

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Nissewaard is opgebouwd uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat. In vergelijking met de stand van 31-12-16 (€ 49,4 miljoen) is het eigen vermogen toegenomen met € 1,6 miljoen (stand 31-12-2017 € 51 miljoen). Hierna volgt de opbouw van dit saldo;

Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt per 31 december 2017 in totaal € 10,7 miljoen. Op 31-12-16 was dit € 7,8 miljoen. Per saldo is de algemene reserve dus toegenomen met € 2,9 miljoen. De toename heeft vooral te maken met de storting die voortvloeide uit het rekeningresultaat 2016 van € 3,5 miljoen;

Resultaatbestemming
Bij de resultaatbestemming 2017 wordt voorgesteld een bedrag van € 0,5 miljoen te storten in de algemene reserve. Bij de stand op 1 januari 2018 van € 11,2  miljoen moet er nog rekening gehouden worden met advies overheveling 2017->2018 waarin is besloten om € 1,2 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt  de stand per 1 januari 2018 € 10 miljoen;

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves bedragen per 31 december 2017 in totaal € 39,7 miljoen. Op 31-12-16 was dit € 38,1 miljoen. Per saldo zijn de bestemmingsreserves dus toegenomen met € 1,6 miljoen. De toename heeft vooral te maken met de mutaties op de reserve Sociaal Domein;

Voorzieningen (passivazijde van de balans)
De voorzieningen bedragen per 31 december 2017 in totaal € 14,7 miljoen. Op 31-12-16 was dit € 14,5 miljoen. Per saldo zijn de voorzieningen dus toegenomen met € 0,2 miljoen. De toename heeft vooral te maken met de vorming van de nieuwe voorziening precario. De voorziening precario is in totaliteit € 13,1 miljoen, waarvan € 12,7 miljoen extracomptabel is verrekend met de voorziening dubieuze belastingdebiteuren (activazijde van de balans) ;

Investeringen
De  materiële activa bedragen per 31 december  2017 in totaal € 311 miljoen. Op 31-12-16 was dit € 316 miljoen. Per saldo zijn de materiële activa afgenomen met € 5,4 miljoen. Deze afname heeft vooral te maken met verkopen van gronden (totaal € 3,7 miljoen). In 2017 werd er voor € 6,3 miljoen geïnvesteerd. De mutaties op balansniveau zijn € 0,5 miljoen en op de boekwaarde van de investeringen werd er voor € 8,8 miljoen afgeschreven.