Inleiding

Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen om mee te doen in de samenleving. Kinderen brengen op school veel tijd door. Naast het gezin en de buurt vormt de school dan ook een belangrijk aspect van hun leefomgeving.

Nissewaard kent meer dan 12.500 kinderen in de leeftijd 4-18 jaar. Daarvan neemt meer dan 54% deel aan het basisonderwijs en circa 35% neemt deel aan voortgezet onderwijs. Resterend deel van deze kinderen neemt deel aan MBO of schoolgerelateerde trajecten. De meeste jeugdigen in Nissewaard behalen de startkwalificatie (minimaal Havo, VWO of MBO niveau 2) maar er is ook een deel dat voortijdig de school verlaat. Het niet behalen van de startkwalificatie heeft directe gevolgen voor maatschappelijke participatie van de jongeren. Aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt in en om Nissewaard vergroot de kansen op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en de uitstroom naar passend werk.

Hoe eerder en hoe sterker het onderwijs haar brede basis kan uitvoeren, hoe groter de kans is dat deze bijdrage succesvol zal zijn. Met het oog op de ontwikkeling van jeugdigen tot zelfredzame burgers zet de gemeente zich in voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Gemeenten dragen hier een belangrijk deel aan bij middels:

  • Zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs
  • Bewegingsonderwijs
  • Passend Onderwijs
  • Onderwijsachterstandenbeleid
  • Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang  (deze laatste valt onder taakveld Samenkracht en burgerparticipatie § 7.3)
  • RMC/voortijdig schoolverlaters, leerplicht
  • Keten onderwijs – zorg (n.a.v. de decentralisatieopdracht jeugdzorg)
  • Aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt