Inleiding

Nissewaard is een bijzondere gemeente. Het ene deel, voormalig Bernisse, is voor een groot deel al jaren een beheergemeente. Het andere deel, Spijkenisse is in transitie van ontwikkelgemeente naar beheergemeente. Een voormalige groeikern met als kenmerk dat er veel openbare ruimte in een relatief korte periode is aangelegd. Grote delen van de buitenruimte zijn inmiddels ouder dan 40 jaar en aan groot onderhoud of vervanging toe. Het gaat om de openbare ruimte binnen de bebouwde kommen. De buitengebieden zijn in beheer van het Waterschap Hollandse Delta, Provincie of het Recreatieschap (gehele Bernisser gebied).

In het programma ’Beheer Openbare Ruimte’ spelen de volgende overkoepelende thema’s:

  • Kwaliteit van de openbare ruimte;
  • Bewonersbetrokkenheid.

Andere belangrijke thema’s in dit programma worden nader uitgewerkt in diverse taakvelden:

  • Bereikbaarheid;
  • Efficiënte afvoer en duurzame verwerking van afvalstoffen;
  • Recreatie;
  • Klimaatbestendigheid;
  • Duurzaamheid.

Kwaliteit van de openbare ruimte
Er bestaat geen specifieke wet die bepaalt hoe de openbare ruimte moet worden beheerd. Wel bestaat er een zorgplicht per beheerdiscipline en heeft de gemeente met wet- en regelgeving vanuit het Rijk en Provincie te maken. Voor de openbare ruimte betekent dit dat we moeten aantonen
regelmatig onderhoud te plegen en de technische staat van objecten inspecteren, zodat de veiligheid in de openbare ruimte gehandhaafd blijft.

De visie van de gemeente Nissewaard voor de openbare ruimte luidt:

Nissewaard biedt een veilige, aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte die tegen acceptabele kosten beheerbaar is, nu en in de toekomst, waarin unieke kwaliteiten van Nissewaard als voormalige groeikern en plattelandsgemeente worden gewaarborgd.

Als goed rentmeester willen we niet dat de tekorten op het beheer in de toekomst verder toenemen. Daarom zorgen we ervoor dat bij in uitvoering zijnde (her)ontwikkelgebieden de beheergelden aan de voorkant worden geregeld. Om grip te houden op de opgave worden beheerplannen en uitvoeringsplannen opgesteld en het gegevensbeheer up to date gehouden. Het betreft de zorg voor de kapitaalgoederen in de gemeente. Aan de hand van de uitvoeringsplannen, voortvloeiend uit de beheerplannen, wordt een balans gezocht tussen kosten, risico’s en prestaties (asset management).

Bewonersbetrokkenheid

Een krachtiger Nissewaard kan ontstaan door meer initiatiefrijke inwoners, bewonersverenigingen, instellingen en bedrijven en het verder verdiepen van de samenwerking tussen woningcorporaties, wijkpolitie, handhavers, jongerenwerk en het wijkwerk van de combinatiefunctionarissen. Dit is vooral zichtbaar in de uitvoering van het Wijkuitvoeringsplan Zuidwest, de aanpak van Groenewoud & Co en het samen met Kernplatforms uitbouwen van kerngericht werken.
Dit betekent een andere rol van de gemeente die zich als regisserend en participerend professional in dit veld anders gaat positioneren. De landelijk benoemde, maar nog weinig uitgewerkte, gewenste ontwikkeling naar een participatiesamenleving, stelt de gemeente voor de vraag hoe in de praktijk de kracht van burgers meer kan worden ontwikkeld om een schone, hele en veilige wijk en een betere sociale samenhang tot stand te brengen. De aanpak van de transformatie van het sociaal domein biedt goede aangrijpingspunten voor het betrekken van bewoners. Het wijk- en kerngericht werken en het wijkuitvoeringsplan Zuidwest worden gebruikt  om hiermee ervaring op te doen die ook in andere wijken en op de diverse leefgebieden kan worden gebruikt.