Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackay

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1

1

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 122.496,-

€ 87.778,-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.898,-

€ 12.860,-

Subtotaal

€ 139.394

€ 100.638,-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 181.000,-

€ 181.000,-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 139.394

€ 100.638,-

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 113.213,-

€ 81.470,-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.572,-

€ 13.445,-

Totale bezoldiging 2017

€ 127.785,-

€ 94.915,-

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet moet er toe leiden dat er geen bovenmatige bezoldigingen (‘Balkende-norm’) worden uitbetaald. De WNT bevat onder andere een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoedingen van topfunctionarissen en het handhaven van deze wettelijke bepalingen. Ook maakt de openbaarmaking van deze gegevens weer deel uit van de wet.

Topfunctionarissen binnen de gemeente Nissewaard
De WNT heeft het begrip ‘topfunctionaris’ gedefinieerd voor de (semi-) publieke sector.
Op basis van de WNT is bepaald dat voor de gemeente Nissewaard de gemeentesecretaris en de griffier onder het begrip topfunctionaris vallen.

WNT beloningsnorm en topfunctionarissen
Het vastgestelde bezoldigingsmaximum vanuit de WNT voor topfunctionarissen bedraagt:
€ 181.000.
Binnen Nissewaard is geconstateerd dat er geen overschrijding van deze norm heeft plaatsgevonden.