Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

FORMAT RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2017

Op te voeren door gemeente in P&C cyclus/jaarrekening

Financiën 

Groen / Oranje / Rood (inkleuren)

TOELICHTING ( korte en bondige teks t)

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

In de brief van de provincie Zuid-Holland d.d. 21-12-2017 is aangegeven dat de begroting 2018 voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. De begroting is dan ook voor kennisgeving aangenomen. In de paragraaf Structureel en reëel resultaat is aangegeven dat Nissewaard erin geslaagd is om een reële en structurele begroting en meerjarenraming te presenteren.

Is er reden voor extra aandacht?

In de begroting 2018 - 2021 is rekening gehouden met ca € 3,8 miljoen per jaar aan baten precario kabels en leidingen van Stedin. Stedin heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen hetgeen tot een juridische procedure heeft geleid. Hoewel met de in de begroting aanwezige buffer het eventueel wegvallen van deze baten voor zo'n € 3,2 miljoen kan worden opgevangen en de voorlopige doorrekening van de Startnota van het rijk voldoende ruimte laat zien om het eventuele resterende tekort van € 0,6 miljoen op te vangen, is het desalniettemin een risico dat aandacht behoeft. Daarnaast zijn binnen het Sociaal Domein diverse besparingen beoogd die nog wel gerealiseerd moeten worden. De belangrijkste betreft hier de werkwijze "Thuis in de Wijk". Tenslotte dient het jaarlijkse tekort als van de grenscorrectie Oudenhoorn, € 0,8 miljoen per jaar, uiterlijk in 2024 structureel in de begroting te zijn gedekt. Tot die tijd dient het (te ontvangen) verrekenbedrag als dekkingsmiddel.

Ruimtelijke ordening

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING ( korte en bondige teks t)

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)

Er zijn in Nissewaard twee structuurvisies vastgesteld: één voor voormalig Spijkenisse en één voor voormalig Bernisse. Alle bestemmingsplannen en of beheersverordeningen in Nissewaard zijn actueel. Voor het gehele grondgebied zijn beheersverordeningen en of bestemmingsplannen vastgesteld. 

Is er reden voor extra aandacht?

Er is geen reden voor extra aandacht. 

Omgevingsrecht 

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING ( korte en bondige tekst )

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

Voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving is tijdig
een beleidsplan, een
uitvoeringsprogramma en een
evaluatie vastgesteld en met de
jaarrapportage over de
uitvoering bekend gemaakt aan
de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na
vaststelling wordt hierover
mededeling gedaan aan de
provincie Zuid-Holland

Van de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond
(DCMR) is het concept jaarverlag 2017 ontvangen. In dit jaarverslag worden de uitgevoerde Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken verantwoord. Tevens wordt gewerkt aan het jaarverslag Toezicht en Handhaving 2017 dat in het tweede kwartaal 2018 ter vaststelling aan het college en de raad zal worden aangeboden. Het betreft hier het beleidsplan 2015 - 2018, het uitvoeringsprogramma 2017 en het jaarverslag 2016. Alle documenten zijn wel aan de raad maar niet aan de provincie aangeboden.

Is er reden voor extra aandacht?

nee, de acties zijn voor 2018 uitgezet.

Monumentenzorg

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING ( korte en bondige teks t)

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

De Erfgoedcommissie Nissewaard komt eens in de vier weken bij elkaar om plannen m.b.t. rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en gemeentelijke monumenten te beoordelen. Daarnaast adviseert de commissie over het erfgoedbeleid van de gemeente.

In 2016 heeft de gemeente Nissewaard, Stichting Dorp, Stad en Land, benoemd als Erfgoedcommissie. Dorp, Stad en Land heeft uit haar midden een voorzitter (Maarten Raaijmakers) en een commissielid (mevr. Carla de Kovel) aangewezen. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van de expertise van andere deskundigen die zijn verbonden aan Dorp, Stad en Land. Op deze manier draagt zij zorg voor een evenwichtige verdeling van deskundigheid op het gebied van architectuur-, bouw- en cultuurhistorie, restauratie en stedenbouw.

Is er reden voor extra aandacht?

Er is geen reden voor extra aandacht. 

Archief- en informatiebeheer

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING ( korte en bondige teks t)

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde 

oranje

Zie Verslag over het archief- en informatiebeheer .

Is er reden voor extra aandacht?

Ja.

Het Streekarchief bevindt  zich in een fase waarin de invulling van de (brede) toekomstvisie uitgewerkt wordt. Dit zal naar verwachting ook positief bijdragen aan het oplossen van tekortkomingen in het (digitale) archief- en informatiebeheer van de aangesloten gemeenten.

Huisvesting Vergunninghouders

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING ( korte en bondige teks t)

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Gevraagde informatie

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) 100

Fase interventieladder op 1 januari - fase 1

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 65

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 104

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) 61

Fase interventieladder op 1 juli - fase 1

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 50

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 84

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) 27

Fase interventieladder op 31 december - fase 2 "informatie opvragen en valideren".

eventuele toelichting

De achterstand wordt, zoals te zien is in bovenstaand overzicht, snel ingelopen. Op 21 december is er gesproken tussen Nissewaard en Provincie Zuid-Holland (PZH). Daarin is aangegeven dat Nissewaard per 1 januari 2018 een fase op de interventieladder stijgt. Gezien het hoge tempo waarmee de achterstand wordt ingelopen is in onderling overleg besloten om in maart te kijken hoe alles ervoor staat. Op basis van de stand van zaken op dat moment kan daadwerkelijk besloten worden tot een ambtelijk gesprek.

Is er reden voor extra aandacht?

De achterstand wordt, zoals te zien is in bovenstaand overzicht, snel ingelopen. Op 21 december is er gesproken tussen Nissewaard en PZH. Daarin is aangegeven dat Nissewaard per 1 januari 2018 een fase op de interventieladder stijgt. Gezien het hoge tempo waarmee de achterstand wordt ingelopen is in onderling overleg besloten om in maart te kijken hoe alles ervoor staat. Op basis van de stand van zaken op dat moment kan daadwerkelijk besloten worden tot een ambtelijk gesprek.