Activa - Balans per 31 december 2017

x € 1.000

1.

VASTE ACTIVA

31-12-17

31-12-16

1.1

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

264.751

272.879

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

29.362

28.573

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

16.432

14.528

310.545

315.980

1.2

Financiële vaste activa

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

6.500

6.500

Overige langlopende geldleningen

30.863

33.157

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

7.681

7.328

Overige uitzettingen van één jaar of langer

4.414

4.460

49.457

51.445

Totaal vaste activa

360.002

367.425

2.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties

49.604

48.467

Voorziening voorraden onderhanden werk

-5.022

Gereed product en handelsgoederen

41

7

44.623

48.474

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

959

425

overige vorderingen

26.729

10.421

voorziening voor overige vorderingen

-16.666

-4.262

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.000

13.000

20.022

19.583

2.3

Overlopende activa

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

13.660

12.437

nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.069

207

14.729

12.644

2.4

Liquide middelen

Kassaldi

50

44

Banksaldi

398

515

448

560

Totaal vlottende activa

79.822

81.261

TOTAAL ACTIVA

439.824

448.686