Inleiding

Door de decentralisaties per 1 januari 2015 van de Wmo, Jeugdwet en participatiewet is het gedachtegoed van meer participatie, preventie en eigen kracht oplossingen van inwoners in gang gezet. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk voor de uitvoering en budgetten. De veranderingen in het sociale domein en hoe de gemeenten deze vorm geeft noemen we de transformatie.

In dit programma wordt ingegaan op Jeugd. De verandering bij jeugd richt zich op het dichtbij en laagdrempelig aanbieden van jeugdhulp. Er wordt ingezet op een combinatie van informele en formele hulp (eigen kracht, preventie, vrij toegankelijke hulp en niet vrij toegankelijke hulp). Dit is maatwerk en dat  vraagt om aanpassing van de infrastructuur. Gemeente, professionals en inwoners kunnen elkaar hierin versterken en aanvullen.

Opvoedkundig klimaat (civil society):
Bij het opvoedkundig klimaat gaat het om alle gezamenlijke activiteiten -met formele en informele partners- welke bijdragen aan het veilig en gezond opgroeien van jeugdigen. De gemeente Nissewaard sluit aan bij verschillende netwerken in de gebieden om te sturen op ‘eigen kracht oplossingen’ en te faciliteren en ondersteunen waar nodig. Vanuit de gemeente zetten we per gebied combinatiefunctionarissen en jongerenwerkers in om samen met partners (voorscholen, scholen, verenigingen, huizen van de wijk, sociaal cultureel werk etc.) netwerken en verbindingen te creëren en te ondersteunen ten behoeve van een sterk opvoedkundig klimaat.

Lokale preventie:
Met een sterk preventief aanbod beogen we problemen te voorkomen en eerder aan te pakken. Per 2017 is, met de uitvoering van het preventieplan, onze inzet op preventie versterkt. Het streven is om dit blijvend te versterken en door te ontwikkelen. Met de versterking van de preventie willen we (dure) jeugdhulp besparen.  

Specialistische jeugdhulp:
Bij de inkoop van specialistische jeugdhulp gaat het om:

  • Lokale extramurale jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking zoals persoonsgebonden verzorging en begeleiding.
  • Regionale gespecialiseerde jeugdhulp, zoals crisishulp, gesloten jeugdhulp en jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking of GGZ-problematiek.
  • Landelijke ingekochte jeugdhulp, zoals hulp bij eetstoornissen.  

De gemeente Nissewaard is ook verantwoordelijk voor het verlenen van jeugdhulp middels een beschikking aan jongeren boven de 18 jaar, die verblijven binnen een residentiële setting (en nog niet zelfstandig kunnen wonen). Dit in het kader van overgangsrecht.