Passiva - Toelichting op de balans

x €1.000

Verloopoverzicht algemene reserve

31-12-2017

Algemene reserve

10.728

Verloop van de algemene reserve in 2017

Stand per 1 januari 2017

7.805

Storting 1e turap

2

Storting verkoop grond Hadewychplaats 32

217

Storting verkoop grond Drogendijk 11

73

Storting meicirculaire

334

Storting correctie septembercirculaire

413

Storting decembercirculaire 2016

179

Storting 2e turap

632

Storting vrijval reserve Bernisse Noord

782

Storting n.a.v. rekening 2016

3.489

6.121

Onttrekking t.b.v. overheveling 2016->2017

1.842

Onttrekking t.b.v. primitieve begroting

1.141

Onttrekking t.b.v. Nissewaard leert

160

Onttrekking t.b.v. windpark Hartelbrug 2

35

Onttrekking t.b.v. ex gedetineerden

12

Onttrekking t.b.v. septembercirculaire 2017

7

3.197

Stand per 31 december 2017

10.728

x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Bestemmingsreserves

39.716

38.131

De bestemmingsreserves zijn als volgt in te delen:

-Bestemmingsreserves

39.102

37.938

Reserves voor dekking van kapitaallasten

614

193

39.716

38.131

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Nissewaard bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Het uitgangspunt is dat de risico's afgedekt worden met de algemene reserve. Een aantal bestemmingsreserves kunnen naar hun aard ook als algemene reserve worden beschouwd. Het gaat om de bestemmingsreserves herstructurering Akkers, Sociaal Domein en Beheer. Deze reserves zijn daarom meegenomen als dekking, het totale weerstandsvermogen komt uit op: € 36,6 miljoen voor bestemming. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag.

x € 1.000

Verloop van de bestemmingsreserves 2017:

Stand per

Vermeerdering

Vermeerdering

Vermindering

Stand per

31-12-2016

resultaatbestemming 2016

31-12-2017

Omschrijving

Centrumtaken MO/VO

1.837

1.387

451

2.774

Brandpreventieve maatregelen

371

371

Herstructurering de Akkers

780

25

755

Flankerend Beleid

2.225

121

402

1.944

Egalisatie milieuheffing

2.966

289

446

2.809

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

3.251

768

540

3.478

Bernisse noord

782

782

Ontwikkeling KCC

556

31

526

Plankosten

186

165

21

De Boeg daklozenopvang

217

15

202

Beheer

4.039

2.226

1.252

5.013

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

176

184

101

260

Sociaal domein

19.872

5.947

5.870

19.949

Herstructurering Sterrenkwartier

1.000

1.000

37.260

11.923

10.080

39.102

Bestemmingsreserves tbv kapitaallasten

Ondergrondse containers

73

13

59

Inrichting NME ruimte schaakvereniging

59

9

50

Ontwikkelbudget nieuw theater

61

51

10

Parkeerbeleid

678

117

300

495

871

117

373

614

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

38.130

12.040

10.453

39.716

Centrumtaken MO/VO
De (niet) bestede middelen vanuit de decentralisatie-uitkering MO/OGGZ/VB en de decentralisatie-uitkering VO worden jaarlijks toegevoegd c.q. ontrokken aan deze reserve.

Brandpreventieve maatregelen
De reserve brandpreventieve maatregelen is getroffen voor de verplichting voortvloeiend uit het contract van de brandverzekering om preventieve maatregelen te treffen ten behoeve van de verzekerde gebouwen. In 2017 zijn er geen mutaties geweest op deze reserve.

Inrichting NME ruimte schaakvereniging
Dekking van de kapitaallasten van de inrichting van de NME Ruimte in de Boekenberg.

Herstructurering De Akkers
Dekking van de investeringen in de wijk De Akkers. De onttrekking van € 25.040 betreft de kosten voor het opknappen van het wijkcentrum Akkers.

Flankerend beleid
Dekking van de verwachte kosten bij de realisatie van het terugdringen van de formatie.
Vanuit de primitieve begroting is er een storting in de reserve flankerend beleid. De onttrekkingen betreffen ter dekking van regelingen van personeel.

Egalisatie milieuheffing
Voorkomen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde hoeveelheden of tarieven voor te verbranden afval). Deze reserve betreft geen niet-uitgevoerd werk.

Parkeerbeleid
Dekking van kapitaallasten van toekomstige investeringen en daardoor verwachtte negatieve resultaten in de parkeervoorzieningen.

Onderhoud gem. gebouwen
Dekking voor het bouwkundig onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Bernisse Noord
Ter dekking van ontwikkelingen in Bernisse Noord waaronder de clustering van sportvoorzieningen in Geervliet en Heenvliet en de verplaatsing van de retailfunctie in dit gebied. In 2017 is deze reserve vrijgevallen.

Ontwikkeling KCC
Dekking kosten Klant Contact Centrum.

Ondergrondse containers
Dekking van de kapitaallasten van de ondergrondse containers.

Ontwikkelbudget nieuw theater
Gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe theater.

Plankosten
Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2013 ter dekking van de plankosten. Met de behandeling van de jaarstukken wordt voorgesteld om de reserve te laten vrijvallen t.g.v. de algemene reserve. De plankosten worden vanaf 2017 toegerekend aan de grondexploitaties. Vanaf 2018 worden de betreffende plankosten ook toegerekend aan de materiële vaste activa openbare ruimte die niet de grondexploitatie betreffen.

De Boeg daklozenopvang
Deze reserve is ter gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten van De Boeg.

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen
Deze reserve is ter dekking van negatieve verkoopresultaten gemeentelijke gebouwen. De storting van € 184.300 betreft de verkoop van de Zinkseweg 5 (€ 170.600) en het restant van de verbouwing A. van de Nootstraat (€ 13.700) en de onttrekking van € 100.900 betreft inhuur van een adviseur vastgoed.

Beheer
Dekking van de kosten van de uitvoeringsplannen van de openbare ruimte.

Sociaal domein
Deze reserve is per 31-12-15 een samenvoeging van de reserve jeugd, WMO, participatie en economische recessie WWB. Vanaf 31-12-2015 wordt er overschotten/tekorten op het sociaal domein gestort danwel onttrokken aan deze reserve.

Herstructering Sterrenkwartier
Deze reserve is per 08-11-17 gevormd vanuit een onttrekking uit de reserve Beheer. Voor de herstructurering van Sterrenkwartier Hoog hebben de Maasdelta Groep en de Gemeente Nissewaard een mantelovereenkomst opgesteld. Met Maasdelta is overeengekomen dat de gemeente voor de periode van tien jaar een bedrag van € 1.000.000 bijdraagt ten behoeve van de civiele werken in het openbaar gebied.

De stand van de voorzieningen per 31-12-2017 is € 14,7 miljoen. Per 31-12-16 was de stand € 14,5 miljoen. De toename heeft vooral te maken met de vorming van de nieuwe voorziening precario. Deze voorziening is niet geheel onder de passivazijde opgenomen, maar extracomptabel gecorrigeerd op de voorziening dubieuze belastingdebiteuren voor € 12,7 miljoen. Voorzieningen voor risico’s met betrekking tot oninbaarheid van debiteuren, te verwachten verliezen op voorraden en onderhanden grondexploitaties zijn waardecorrecties op activaposten en worden verrekend met de boekwaarde van de desbetreffende activaposten.

Voor een toelichting op deze voorzieningen wordt verwezen naar de desbetreffende activapost.

x € 1.000

Verloop van de voorzieningen in 2017

Saldo 31-12-16

Vermeerdering

Vrijval

Vermindering

Saldo 31-12-17

Omschrijving

Voor verplichtingen en verliezen

Pensioen APPA

820

133

687

Mogelijk juridische claims verplichtingen

47

47

Precario

354

354

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Riolering

13.680

62

13.619

Totaal

14.547

354

179

62

14.660

Toelichting per voorziening:

Pensioen APPA

Deze voorziening is in 2004 ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht pensioen, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voor ex-wethouders.

Riolering
Deze voorziening is in november 2014 gevormd i.v.m. een wijziging in de BBV (Notitie riolering), daarvoor was het een bestemmingsreserve. In 2016 is er een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-2021 opgesteld.

Mogelijk juridische claims
Voorziening voor mogelijk juridische claims. Het risico heeft zich voorgedaan, waardoor de voorziening per 31-12-17 hiervoor is ingezet. Het risico is nu nihil.

Precario
Er is een voorziening precario gevormd per 31-12-17 van  € 13,1 miljoen. Dit betreft de aan Stedin opgelegde aanslagen precario kabels en leidingen over de jaren 2015 t/m 2017. I.v.m. verslagtechnische vereisten is deze voorziening gevormd van een gelijke omvang als de baten. Voor het overgrote deel is de voorziening (€ 12,7 miljoen)  extracomptabel verrekend met de voorziening belastingdebiteuren die na de wijziging voor € 12,9 miljoen op de balans staat.

x € 1.000

ad. a Verloop van de onderhandse leningen in 2017

31-12-2017

31-12-2016

Stand per 31 december 2016

304.678

Aangegane leningen

41.009

Aflossingen (extra)

-40.644

Stand per 31 december 2017

305.043

In 2017 waren de rentelasten voor de onderhandse leningen € 8,6 miljoen (In 2016 was dit
€ 9,5 miljoen).

Er zijn 5 nieuwe leningen af- en overgesloten bij de BNG in 2017.

x € 1.000

ad. a Verloop van de onderhandse leningen in 2017

31-12-2017

31-12-2016

Stand per 31 december 2016

304.678

Aangegane leningen

41.009

Aflossingen (extra)

-40.644

Stand per 31 december 2017

305.043

Ad b. Verloop van vooruitontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2017:
Het bedrag van € 11,7 miljoen betreft ontvangen bedragen met betrekking tot de afkoop van erfpachtcanons voor een periode van 50 jaar. Jaarlijks valt op basis van een contante waardeberekening de desbetreffende jaarschijf vrij. In 2017 is er een vrijval van afkoopsommen erfpacht van € 404.542 Daarnaast zijn er diverse gronden verkocht; wat een verlaging van de afkoopsommen tot gevolg heeft van € 2.175.250. Totale mutatie afkoopsommen 2017 is € 2.579.792.

ad. b Specificatie mutaties vooruit ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2017

31-12-2017

Vrijval afkoopsommen erfpacht 2017

405

Afkoopsom St Woonzorg

1.863

Afboeken Vlinderveen 427-488

93

Afboeken grond Gaddijk

28

Afkoopsom Willemshoeveln 2

24

Afkoopsom Nieuwstr 196

16

Afkoopsom Nieuwstr 130

14

Afkoopsom Nieuwstr 100

12

Afkoopsom Raadhuisln 89

10

Afkoopsom Raadhuisln 90

9

Afkoopsom HdeLintwg 39

9

Afkoopsom HdeLintwg 47

9

Afkoopsom Uitstr 74

9

Afkoopsom Uitstr 68

9

Afkoopsom HdeLintweg 29

9

Afkoopsom Uitstr 56

9

Afkoopsom Raadhuisln 35

6

Afkoopsom DC Meesstr 8

6

Afkoopsom Noordkade 106

5

Afkoopsom Noordkade 100

5

Afkoopsom Nieuwstr 123

5

Afkoopsom Noordkade 40

5

Afkoopsom Nieuwstr 185

5

Afkoopsom Lenteakker 94

5

Afboeken H. de Lintweg 40

5

Afkoopsom Lenteakker 156

4

2.580

x €1.000

4.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar

31-12-2017

31-12-2016

a. Kasgeldleningen

35.000

40.000

b. Banksaldi

c. Overige schulden:

8.589

14.616

crediteuren

8.399

Overige kortlopende schulden

190

Totaal

43.589

54.616

x €1.000

Overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2016

Opgebouwde ntb verplichtingen

11.799

9.406

Ontvangen voorschotbedragen van Europese overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

39

Ontvangen voorschotbedragen van het Rijk voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.015

169

Ontvangen voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

349

952

Overige vooruitontvangen bedragen

696

624

Totaal

13.898

11.150

Het totaal van de overlopende passiva is € 13,9 miljoen waarvan € 1,4 miljoen specifieke uitkeringen betreft en € 11,8 miljoen opgebouwde nog te betalen verplichtingen en € 0,7 miljoen overige vooruitontvangen posten betreffen.

Ad Opgebouwde ntb verplichtingen

Het bedrag aan nog te betalen posten betreft in belangrijke mate de transitorische rente van geldleningen van €  3,8 miljoen (2016 € 4,2 miljoen), compensatie precario aan de burgers van €  1,4 miljoen en de nog te betalen kosten liquidatie v/m Welplaat van VPW € 0,6 miljoen. De overige zijn lopende verplichtingen en overige nog te betalen posten.

Ad Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De toename betreft met name de nieuwe subsidie regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding. Een overzicht van het verloop van de specifieke uitkeringen in 2017 is hieronder te vinden:

Overzicht verloop specifieke uitkeringen 2017

x € 1.000

Betreft

Van

Stand 01-01-17

Toevoegingen

Vrijval

Stand 31-12-17

OKE middelen

Ministerie van O&W

169

23

191

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

824

824

Totaal van het Rijk

169

846

1.015

RMC

Gemeente Rotterdam

37

26

11

Convenant VSV RMC

Gemeente Rotterdam

61

61

Kwalificatieplicht RMC

Gemeente Rotterdam

97

41

57

81

Zwerfafval

VNG

80

80

Fietsbrug over de sluis

Provincie Zuid-Holland

480

480

Haalbaarheidsonderzoek opwekken duurzame energie op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering

Provincie Zuid-Holland

9

9

Rondje Voorne-Putten

MetroPoolDeelregio Rotterdam

188

188

Warmte/koudekaart

MetroPoolDeelregio Rotterdam

10

10

Totaal van overige Nederlandse overheidslichamen

952

50

653

349

Europe for citizens

Europese Commissie

39

39

Totaal van Europese overheidslichamen

39

39

Totaal specifieke uitkeringen

1.121

935

653

1.403