Overzicht per taakveld

Programma + omschrijving

Programma

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroting na wijz. met realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

x € 1.000 Saldo

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

PGM04 Economie en Wonen

169

-169

624

793

-169

572

743

-171

-51

49

-2

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

PGM04 Economie en Wonen

47

-47

47

-47

44

-44

3

3

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

PGM04 Economie en Wonen

111

223

-112

111

220

-109

92

191

-99

-19

30

11

V

3.4 Economische promotie

PGM04 Economie en Wonen

210

173

38

179

183

-3

182

162

21

3

21

24

V

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

PGM04 Economie en Wonen

4.2 Onderwijshuisvesting

PGM04 Economie en Wonen

508

5.969

-5.461

1.025

6.071

-5.047

1.064

5.983

-4.919

40

88

128

V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PGM05 Onderwijs

1.306

3.720

-2.414

1.732

4.290

-2.558

1.320

3.633

-2.314

-412

657

245

V

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

2

1.133

-1.131

2

1.447

-1.445

9

1.177

-1.168

8

269

277

V

5.2 Sportaccommodaties

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

1.086

4.306

-3.220

1.075

4.335

-3.259

1.039

4.147

-3.107

-36

188

152

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

1.784

5.955

-4.171

1.887

6.054

-4.167

2.085

6.166

-4.080

198

-112

86

V

5.4 Musea

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

115

-115

115

-115

109

-109

6

6

V

5.5 Cultureel erfgoed

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

24

105

-81

8

197

-190

7

120

-112

78

77

V

5.6 Media

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

2.201

-2.201

2.201

-2.201

2.204

-2.204

-3

-3

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal

58

6.040

-5.982

529

7.553

-7.024

123

6.529

-6.407

-406

1.024

618

V

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

58

5.325

-5.267

116

6.288

-6.171

123

5.834

-5.712

6

453

459

V

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

716

-716

413

1.266

-853

695

-695

-413

571

158

V

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

PGM07 Sociaal Domein

531

12.377

-11.846

700

13.468

-12.768

763

12.176

-11.413

63

1.292

1.355

V

6.2 Wijkteams

PGM07 Sociaal Domein

5.216

-5.216

40

4.226

-4.186

40

2.973

-2.933

1.253

1.253

V

6.3 Inkomensregelingen

PGM07 Sociaal Domein

36.857

43.456

-6.599

33.103

43.928

-10.825

33.040

43.609

-10.569

-63

318

255

V

6.4 Begeleide participatie

PGM07 Sociaal Domein

8.372

-8.372

185

11.631

-11.445

2.989

14.266

-11.277

2.804

-2.635

168

V

6.5 Arbeidsparticipatie

PGM07 Sociaal Domein

301

3.931

-3.631

383

4.641

-4.259

1.427

3.669

-2.242

1.045

972

2.017

V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

PGM07 Sociaal Domein

4

2.790

-2.786

10

2.750

-2.740

15

3.319

-3.304

5

-569

-565

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

PGM07 Sociaal Domein

1.651

12.203

-10.552

1.522

10.655

-9.133

1.341

11.519

-10.178

-181

-863

-1.044

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

PGM08 Sociaal Domein (Jeugd)

15.266

-15.266

16.101

-16.101

7

15.863

-15.856

7

238

246

V

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

PGM07 Sociaal Domein

500

17.930

-17.430

600

18.047

-17.447

1.296

17.397

-16.101

696

650

1.346

V

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

PGM08 Sociaal Domein (Jeugd)

3.228

-3.228

3.228

-3.228

3.209

-3.209

19

19

V

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

PGM07 Sociaal Domein

1.105

-1.105

973

-973

46

1.027

-981

46

-54

-8

N

7.2 Riolering

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

6.526

5.625

900

7.075

6.073

1.002

5.500

4.564

937

-1.575

1.509

-65

N

7.3 Afval

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

12.115

9.921

2.195

12.188

10.296

1.892

12.227

10.167

2.060

39

129

168

V

7.4 Milieubeheer

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

3

1.266

-1.263

1.503

2.837

-1.334

659

1.964

-1.304

-844

873

29

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

423

678

-255

455

749

-294

480

722

-242

26

26

52

V

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

PGM04 Economie en Wonen

650

-650

650

-650

617

-617

33

33

V

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

PGM04 Economie en Wonen

25

1.218

-1.193

17.265

18.594

-1.329

15.182

19.479

-4.297

-2.083

-885

-2.967

N

8.3 Wonen en bouwen

PGM04 Economie en Wonen

571

1.388

-817

571

1.431

-861

790

1.409

-619

219

23

242

V

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

257.766

257.766

294.131

294.131

309.675

309.177

497

15.543

-15.046

497

V