Passiva - Balans per 31 december 2017

x € 1.000

3.

VASTE PASSIVA

31-12-17

31-12-16

3.1

Eigen vermogen

algemene reserve

10.728

7.805

bestemmingsreserves

39.716

38.131

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

497

3.489

Totaal eigen vermogen

50.942

49.425

3.2

Voorzieningen

14.660

14.547

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

305.043

304.678

ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

11.691

14.271

316.735

318.949

Totaal vaste passiva

382.337

382.921

4.

VLOTTENDE PASSIVA

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

overige kasgeldleningen

35.000

40.000

overige schulden

8.589

14.616

43.589

54.616

4.2

Overlopende passiva

opgebouwde ntb verplichtingen

11.799

9.406

ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

1.403

1.121

overige vooruitontv. bedragen

696

624

13.898

11.150

Totaal vlottende passiva

57.488

65.766

TOTAAL PASSIVA

439.824

448.686

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

563.717

651.377