Overzicht baten en lasten

Baten

X € 1.000

Programma + omschr

Begroting 2017

Begroting na wijziging

Realisatie 2017

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur

1.799

1.794

1.911

118

V

2 Veiligheid

251

336

394

58

V

3 Beheer openbare ruimte

22.559

24.819

22.882

-1.938

N

4 Economie en wonen

7.198

26.475

28.870

2.395

V

5 Onderwijs

1.814

2.756

2.384

-372

N

6 Sport, Cultuur en recreatie

2.896

3.385

3.141

-243

N

7 Sociaal domein

39.842

36.543

40.956

4.414

V

8 Sociaal domein (jeugd)

7

7

V

Algemene dekkingsmiddelen

OZB

15.246

15.246

15.335

89

V

Algemene uitkering

141.227

146.056

145.599

-457

N

Overige belastingen

1.953

1.953

14.715

12.763

V

Treasury

15.142

14.768

14.118

-650

N

Dividend

3.000

3.000

3.050

50

V

Overhead

1.123

1.116

1.830

714

V

VPB

Overige baten en lasten

1.386

1.486

832

-654

N

Totaal algemene dekkingsmiddelen

179.077

183.625

195.479

11.854

V

Gerealiseerde totaalsaldo van baten

255.435

279.732

296.024

16.292

V

Lasten

X € 1.000

Programma + omschrijving

Begroting 2017

Begroting na wijziging

Realisatie 2017

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur

5.568

5.873

5.094

779

V

2 Veiligheid

7.293

7.229

7.050

179

V

3 Beheer openbare ruimte

42.555

46.666

39.768

6.897

V

4 Economie en wonen

12.123

30.944

35.596

-4.652

N

5 Onderwijs

9.689

10.361

9.616

745

V

6 Sport, Cultuur en recreatie

14.530

15.613

14.617

997

V

7 Sociaal domein

107.379

110.319

109.955

364

V

8 Sociaal domein (jeugd)

18.494

19.329

19.071

258

V

Algemene dekkingsmiddelen

OZB

699

648

522

126

V

Algemene uitkering

Overige belastingen

1.284

84

14.502

-14.418

N

Treasury

9.284

8.673

8.839

-167

N

Dividend

Overhead

28.933

30.574

31.256

-682

N

VPB

75

Overige baten en lasten

-261

-46

-1.380

1.334

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

40.015

39.933

53.739

-13.806

N

Gerealiseerde totaalsaldo van lasten

257.646

286.267

294.506

-8.239

N

Reserves

Begroting

Bgr na wijziging

Realisatie

Saldo

Programma + omschr

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

257.646

261.435

286.267

279.732

294.506

296.024

8.053

V

1 Bestuur

360

31

-329

N

2 Veiligheid

12

18

12

-18

N

3 Beheer openbare ruimte

348

1.232

3.492

3.840

2.479

-3.622

N

4 Economie en wonen

170

1.115

896

990

754

-18

N

5 Onderwijs

9

219

59

216

-61

N

6 Sport, Cultuur en recreatie

119

231

992

1.079

1.575

-265

N

7 Sociaal domein

20

2.818

5.742

7.369

6.077

-4.215

N

8 Sociaal domein (jeugd)

683

151

640

-194

N

Algemene dekkingsmiddelen

121

1.665

2.468

2.003

1.165

1.867

1.167

V

Totaal mutaties in reserves

121

2.331

7.864

14.399

14.671

13.651

-7.556

N

Gerealiseerd resultaat

257.766

263.766

294.131

294.131

309.177

309.675

497

V