Financiële toelichting per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

5.873

5.093

898

Baten

1.794

1.911

-118

Saldo programma

4.080

3.182

780

Reserves

-360

-31

-329

Saldo na bestemming

3.720

3.151

568

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Bestuur

€ 33
€ 38

V
N

Europe for Citizens
Voor het project Europe for Citizens is een subsidie ontvangen van € 40.000. Het project is gestart, maar loopt door tot in 2019. Een deel van het budget van € 5.860 is verantwoord op taakveld 0701 Samenkracht en Burgerparticipatie. Het restantbudget is overgeheveld naar 2018.

€ 25

V

Gemeenteraad
Salarislasten voor de Raad zijn lager uitgevallen dan geraamd

€ 69

V

Burgemeester en Wethouders
De kosten backservice Loyalis voor de regeling APPA (pensioen voorziening vm wethouders) zijn lager uitgevallen

€ 132

V

Burgemeester en Wethouders
De voorziening APPA is ingezet voor

€ 132.000.

€ 31

V

Metropoolregio
Betreft nog een restant budget uit de periode dat de Stadsregio overging naar de MRDH. De kosten voor MRDH zijn lager uitgevallen dan geraamd. Bij de perspectiefnota zal worden voorgesteld om dit voordeel structureel in te zetten voor tekorten binnen de afdeling

Burgerzaken

€ 98

V

Zaaksysteem
Het voordeel van 98.000 heeft betrekking op middelen voor het zaaksysteem. Conform besluitvorming worden de middelen overgeheveld naar 2018 voor de deelname aan Dimpact.

€ 49

V

Syntrophos
Op het taakveld burgerzaken is een voordeel van € 49.000 op de kostensoort Syntrophos. De kosten voor Syntrophos zijn centraal verwerkt op programma 9.

€ 329
€ 329

V
N

Op het projectbudget  KCC is een incidenteel voordeel van 329.000. De middelen komen uit de reserve KCC en worden overgeheveld naar 2018. Per saldo is deze post neutraal. Een deel van het budget heeft betrekking op het zaaksysteem. De kosten hiervoor gaan lopen vanaf 2018. De kosten voor de  andere onderdelen procesoptimalisatie en klant centraal zijn in 2017 lager uitgevallen. Het zwaartepunt van de uitvoering komt in 2018 te liggen.

€ 43

V

Het voordeel van 43.000 heeft betrekking op middelen voor het telefonisch informatie systeem. Dit wordt grotendeels verklaard door een onderbesteding op de kosten voor automatisering. Een deel van de kosten zijn kosten die doorbelast worden vanuit Syntrophos die centraal zijn verwerkt op programma 9. Daarnaast zijn een aantal projecten later gestart.

€ 23

V

Het budget bevolkingsadministratie is beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven (bedrijfsvoering). Meerjarig blijkt dat het begrotingsjaar voor dit budget met een voordelig saldo wordt afgesloten. Verwacht wordt dat de onderbesteding voor een bedrag van 10.000 structureel zal zijn.  

€ 57

V

Formatielasten
Door vacatures is er een voordeel ontstaan op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

7.229

7.050

237

Baten

336

394

-58

Saldo programma

6.893

6.656

179

Reserves

-12

-12

0

Saldo na bestemming

6.881

6.662

219

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Crisis-beheersing en brandweer

€ 38

V

Schenkelweg 90 brandweerkazerne
Op basis van de huidige huurovereenkomst dient een huurbedrag van € 176.176,- per jaar te worden betaald door de VRR. In 2016 heeft het College en de Raad ingestemd met de huisvesting van de kantoren van de VRR aan de Schenkelweg naar de Hogendorpsstraat. De begrotingswijzigingen naar aanleiding van het College en Raadsbesluit zijn in 2017 wel doorgevoerd (inclusief nieuwe begroting huurprijs Schenkelweg).

De verhuizing is afgerond in 2017, echter een nieuwe huurovereenkomst  met de VRR voor de Schenkelweg is nog niet opgesteld. Dit is noodzakelijk omdat minder m2 worden verhuurd. Oorzaak is dat er nog geen overeenstemming is tussen de gemeente en de VRR over de verhuurvoorwaarden (discussie omtrent onderhoud). Als gevolg hiervan heeft de VRR nog de oude huurprijs voldaan, waardoor een positief saldo van               € 38.088,- is ontstaan.
In 2018 wordt de nieuwe overeenkomst afgesloten.

B

I

Openbare orde en Veiligheid

€ 21

V

Cameratoezicht
Voor de vervanging van de camera’s is het investeringsbudget vervanging camera’s gebruikt en er is voordeliger ingekocht dan geraamd.

L

I

€ 64

V

Inhuur parkeercontrole
De uiteindelijke aanbesteding en het werven van de mensen heeft langer geduurd dan gepland. Daardoor is de inhuur van mensen ook later op gang gekomen.

L

I

€ 45

V

Formatielasten
Op Openbare Orde en Veiligheid is een voordeel ontstaan op de personeelslasten door een vacature en detachering van een medewerker.  (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

46.666

39.768

4.960

Baten

24.819

22.882

1.938

Saldo programma

21.846

16.886

6.897

Reserves

-3.492

-2.479

-1.014

Saldo na bestemming

19.585

18.247

1.338

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Verkeer en wegen

€ 2.393

V

Uitvoeringsplan verhardingen 2017
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken kost meer tijd dan gepland. Door deze vertraging worden de herstraatwerken van onder andere de Wilgenstraat eo, Neckarstraat eo, 1ste Kooistraat niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve Beheer.

L

I

€ 29

V

Onderhoud wegmarkeringen
In 2017 zijn de kosten voor de belijning en markeringen bij asfalteringswerkzaamheden meegenomen bij de kosten van de herstraatwerken  waardoor er een voordeel is bij het budget voor wegmarkeringen. Dit voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve Beheer.

L

I

€ 54

V

Onderhoud verkeerslichten
In 2017 zijn de kosten voor o.a. de elektriciteit van de verkeersregelinstallaties  € 49.000 lager dan begroot. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve Beheer.

L

I

€ 291

V

Rente kapitaallasten  
Bij de Kadernota 2017 is voorgesteld om in 2016 investeringen met maatschappelijk nut eenmalig af te schrijven met behulp van de inzet van een deel van de reserve Beheer. De afschrijvingslasten die als gevolg van deze afboeking vrijvallen, zijn in 2017 afgeraamd en  toegevoegd aan de stelpost Beheer. De rente met betrekking tot deze investeringen staat nog begroot op dit taakveld, maar  is hier niet meer aan toegerekend.                             
Het voordeel op dit taakveld heeft voor € 252.000 hierop betrekking en dient ter dekking van een nadeel op het taakveld Treasury.

L

I

€ 53

N

Afschrijving kapitaallasten
De afschrijvingskosten voor een infrastructureel werk zijn abusievelijk  in de 2e turap 2017 afgeraamd, omdat de verwachting was dat deze investering nog niet geactiveerd zou worden. Deze investering is in 2016 opgeleverd dus dient wel geactiveerd te worden.

L

I

€ 487

V

Bijdrage GREX infrastructurele werken
In 2007 was vanuit het fonds Algemene Omslagwerken binnen de grondexploitaties een bijdrage geraamd voor de kruispunten van de Schenkelweg. Voor het kruispunt Schenkelweg/Groenoordweg stond deze bijdrage nog steeds op de balans. De geraamde investeringslasten voor dit kruispunt zijn echter anders ingezet (Metro-busstation en Veerweg), waardoor de directe relatie met de investering is komen te vervallen. Hierdoor valt de geraamde bijdrage vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

B

I

€ 40

V

Dagelijks onderhoud verhardingen
In de laatste weken van 2017 zijn een aantal opdrachten niet uitgevoerd vanwege slechte weersomstandigheden. Dit zorgt voor een voordeel op het budget voor dagelijks onderhoud van verhardingen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 149

V

Inkomsten degeneratie
Door strenger toezicht op het openbreken van straten door derden zijn er in 2017 meer inkomsten gegenereerd dan in de begroting is  opgenomen.

B

I

€  73

V

Dagelijks onderhoud kunstwerken
In de loop van 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Hierdoor is er vertraging opgelopen in het dagelijks en groot onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. In 2018 zal deze achterstand worden ingelopen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 404

V

Uitvoeringsplan CTK 2017
In de loop van 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Hierdoor is er vertraging opgelopen in het dagelijks en groot onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. In 2018 zal deze achterstand worden ingelopen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 168

V

Groot onderhoud openbare verlichting
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen en openbare verlichting vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken kost meer tijd waardoor er in 2017 minder is uitgegeven dan geraamd. In 2018 zal de achterstand worden ingelopen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 206

N

Aanpak zwerfvuil
In 2017 is de vergoeding van Nedvang ingezet voor extra acties voor de aanpak van zwerfafval. De uitgaven en inkomsten van deze vergoeding zijn niet in de begroting opgenomen.

L

I

€ 181

V

Vergoeding Zwerfvuil
In 2017 is een vergoeding bij Nedvang aangevraagd voor het aanpakken van zwerfvuil. In de begroting is geen rekening gehouden met deze inkomsten.

B

I

€ 105

V

WUP Zuidwest
Medio 2013 is de feitelijke uitvoering begonnen van het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest. De looptijd van dit in een samenwerkingsovereenkomst met 3 corporaties vastgelegde plan is 5 jaar. In 2017 zijn veel groenprojecten, beeldkwaliteitsprojecten en extra voorzieningen op het gebied van sociale cohesie en veiligheid bekostigd. Meer en meer zullen sociale projecten worden ondersteund en opgezet, deze hebben mede gezien de 3 decentralisaties een langere aanlooptijd gehad. Het voordeel is overgeheveld naar 2018.

L

I

€ 89

V

WUP Zuidwest
Eind 2017 heeft er een afrekening met de woningcorporaties plaatsgevonden over de gemaakte kosten van de gezamenlijke projecten in Zuidwest. Met deze inkomsten is in de begroting geen rekening gehouden.

B

I

€ 59

V

Herinrichting WC Akkerhof
De voorbereiding is in 2017 gestart en zal in 2018 tot uitvoering komen. Het restantbudget 2017 is overgeheveld naar 2018.

L

I

€ 75
€ 75

V
N

Winkelcentrum Maaswijk

Als gevolg van de uitbreiding van winkelcentrum Maaswijk  is de openbare ruimte opnieuw ingericht.  De gemeente heeft de aannemer geselecteerd en de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden verzorgt (de facturen betaalt). De doorbelasting van de kosten aan de eigenaar heeft plaatsgevonden. De kosten en doorbelasting zijn echter verantwoord onder programma 4, taakveld 401 Beheer overige gebouwen

L
B

I
I

€ 59

N

Onkruidbestrijding
In het voorkomen van onkruidgroei is een goede beheersing van de voedingbodems van groot belang. Vanuit de wens om de gehele gemeente op beeldkwaliteit B te houden is er in het 1e kwartaal van 2017 veel tijd en energie gestoken in voedingbodems. Dit in samenwerking tussen Reinis en de gemeente. De uitvoering is door Voorne-Putten Werkt gedaan. Zoals gemeld in de tussenrapportages heeft dit meer tijd en geld gekost dan was begroot. De totale kosten in 2017 voor onkruidbestrijding waren € 685.000 waardoor er een overschrijding op het budget is van
€ 59.000. Deze overschrijding wordt gedekt uit het budget Bijspijkeren.

L

I

€  25

N

Inkomsten reclame
De inkomsten van klassieke reclame-uitingen in de openbare ruimte zijn verminderd door de opmars van nieuwe vormen van reclame. Dit heeft onder andere een effect op onze inkomsten voor lichtmastreclame waardoor er in 2017 minder inkomsten zijn gerealiseerd. Voor 2018 en verder is een nieuw contract afgesloten, waardoor dit tekort incidenteel is.

B

I

€ 33

V

Formatielasten
Door vacatures is er een voordeel ontstaan op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

B

€ 2.226

N

Dotaties aan reserves
Bovengenoemde voordelen op de budgetten van beheer worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Beheer. Deze storting was niet geraamd in de begroting.

L

I

€ 1.142

N

Onttrekking aan reserves
In de begroting 2017 waren een aantal onttrekkingen aan de reserve Beheer opgenomen vanwege de overheveling van budgetten van 2016 naar 2017. Omdat in de realisatie van de verschillende budgetten moeilijk is aan te geven welke uitgaven zijn gedaan t.l.v. de overgehevelde budgetten en welke t.l.v. de budgetten uit de begroting 2017, zijn deze onttrekkingen niet apart geboekt, maar gesaldeerd met de dotatie aan de reserve Beheer.

B

I

€ 47

V

Bijspijkeren
Het budget voor Bijspijkeren is deels ingezet ter dekking van de hogere lasten op Onkruidbestrijding.

L

I

Parkeren

€ 220

N

Inkomsten parkeergarages
De inkomsten kortparkeren en abonnementen voor de parkeergarages zijn achtergebleven bij de verwachtingen. De inkomsten komen € 219.997 lager uit dan verwacht. Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door hogere inkomsten uit het buitenparkeren en voordelen aan de lastenkant. Een oorzaak is niet direct aan te geven. Wel zijn de inkomsten er hoger geraamd ivm met de invoering per 1-1-2017 van een instaptarief van € 1 voor het eerste uur en de uitbreiding van de venstertijden (conform raadsbesluit 15-06-2016).

B

I

€ 90

V

Inkomsten buitenparkeren
De inkomsten voor kortparkeren en abonnementen/vergunningen bij het buitenparkeren zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Ondanks het feit dat de tarieven voor het buitenparkeren hoger zijn dan de tarieven voor de parkeergarages kiezen veel consumenten toch voor buitenparkeren. Het gemak van het belparkeren zal daarin  meespelen.    

B

I

208

V

Onderhoud parkeergarages

Op het onderhoud op de parkeergarages is een voordeel te zien van € 207.587. Dit voordeel wordt, conform de nota reserves en voorzieningen, gestort in de reserve onderhoud gebouwen.

L

I

38

V

Kapitaallasten parkeerbedrijf
De  investering voor het dynamisch parkeerverwijssysteem is lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is de investering pas in 2017 afgerond. De kapitaallasten kunnen daarmee gedeeltelijk vrijvallen.

L

S

27

V

Overige kosten algemeen

Op de overige kosten algemeen is een voordeel te zien van € 27.471

L

I

33

V

Schoonmaakkosten parkeergarages
De kosten voor schoonmaak parkeergarages is lager uitgevallen

L

I

53

V

Energiekosten parkeergarages
De kosten voor energie en drinkwater zijn lager uitgevallen dan geraamd

L

I

208

N

Dotaties aan reserves
De niet bestede onderhoudsgelden tbv de parkeergarages worden conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve onderhoud gebouwen

R

I

117

N

Dotaties aan reserves

Het overschot op de parkeerexploitatie wordt conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve parkeren (zie ook programma 2 taakveld 0202

R

I

Openbaar groen en openlucht recreatie

€ 100

V

Groot onderhoud groen / bijdrage uitvoeringsplan verhardingen
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken  kost meer tijd dan gepland. Door deze vertraging worden de herstraatwerken van onder andere de Wilgenstraat eo, Neckarstraat eo, 1ste Kooistraat niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd. Een bedrag van € 97.000 is overgeheveld naar 2018. Het restant van het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 134

V

Groot onderhoud spelen / bijdrage uitvoeringsplan verhardingen
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken  kost meer tijd dan gepland. Door deze vertraging worden de herstraatwerken van onder andere de Wilgenstraat eo en Neckarstraat eo,niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd. Een bedrag van
€ 80.000 is overgeheveld naar 2018. Het restant van het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 25

N

Onderhoud groen
Een overschrijding op het budget voor groenonderhoud door extra werkzaamheden vanuit 2016. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het opstellen van het beheerplan groen die niet in het budget van het onderhoud waren opgenomen. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

 € 99

V

Cyclisch onderhoud bomen
In 2016 is het beheerplan Bomen vastgesteld. Het opstellen van het bestek en de aanbesteding heeft meer tijd gekost dan was gepland. Door deze vertraging heeft het geplande cyclisch onderhoud van het bomenbestand achterstand opgelopen welke in 2018 verder zal worden ingelopen.

L

I

€ 110

V

Baggeren
De kosten voor de baggersessie van 2017 vallen lager uit dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast is er minder baggerspecie uitgebaggerd wat zorgt voor lagere transport- en verwerkingskosten. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

L

I

€ 32

N

Pachtsommen kermis
In de begroting zijn inkomsten geraamd voor het exclusieve recht om in Nissewaard kermissen te organiseren (pachtsom). In 2017 zijn er geen kermissen geweest en dus geen pachtsommen ontvangen.

B

S

€ 27

V

Krekenplan
Vanuit de voormalige gemeente Bernisse zijn voor de huidige college-periode extra middelen beschikbaar gesteld voor het krekenplan. Conform afspraak wordt het overschot ieder jaar overgeheveld naar het volgende jaar, waarbij 2018 wel het laatste jaar is vanwege het einde van de huidige college-periode.

L

I

€ 25

V

Formatielasten
Door vacatures is er een voordeel ontstaan op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

€ 223

N

Onttrekking reserves
In de begroting 2017 waren een aantal onttrekkingen aan de reserve Beheer opgenomen vanwege de overheveling van budgetten van 2017 naar 2018. Omdat in de realisatie van de verschillende budgetten moeilijk is aan te geven welke uitgaven zijn gedaan t.l.v. de overgehevelde budgetten en welke t.l.v. de budgetten uit de begroting 2017, zijn deze onttrekkingen niet apart geboekt, maar gesaldeerd met de dotatie aan de reserve Beheer op taakveld 301 Verkeer en Wegen.

B

I

Riolering

€ 449

V

Dotatie voorziening gemalen
In het Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) 2017 -2021 was het voornemen om een voorziening voor het groot onderhoud van gemalen in te stellen. Omdat er in 2017 nog geen actueel onderhoudsplan van gemalen aanwezig is, heeft er geen dotatie naar een voorziening gemalen plaatsgevonden.   

L

I

 € 107

V

Energiebelasting gemalen
Er is in 2017 een teruggave van Eneco geweest van de  energiebelasting over 2011 t/m 2013 voor de elektra van de waterhuishouding en  gemalen.

L

I

€ 59

V

Bijdrage Waterschap
De bijdrage aan het Waterschap voor de exploitatie van rioolgemalen en transportleidingen valt in 2017 lager uit dan in de begroting is opgenomen.

L

I

€ 110

V

Onderhoud gemalen
In 2017 zijn de kosten voor het onderhoud  aan de gemalen lager dan is het Gemeentelijk Rioleringsplan is opgenomen.

L

I

€ 361

V

Kapitaallasten riolering
Door het vervallen van investeringen naar aanleiding van het nieuwe GRP, vertraging in de uitvoering van investeringen in relatie tot reconstructies en het goedkoper uitvallen van investeringen is er een voordeel te zien op de kapitaallasten met betrekking tot riolering. Dit voordeel vloeit terug naar de voorziening Riolering.

L

I/S

€ 372

V

Dotatie voorziening Riolering
In de 2e Tussenrapportage 2017 zijn voordelen gemeld met betrekking tot riolering. In de begroting is geraamd dat deze voordelen gestort zouden worden naar de voorziening riolering. Omdat de rioolheffing een kostendekkend tarief is, wordt het verschil van lasten en baten in een boekjaarjaar gestort, dan wel onttrokken aan de voorziening Riolering. In de begroting was voor 2017 een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 1,6 miljoen (baten). Door het voordeel in de 2e tussenrapportage en de voordelen in de jaarrekening bedraagt de uiteindelijke onttrekking € 61.869.

L

I

€ 1.594

N

Onttrekking voorziening Riolering
Idem.

B

I

Afval

€ 116

V

Dotatie voorziening
De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is lager dan bij de begroting was verwacht.

L

I

€ 36

N

Ondergrondse opslag en afval
Bij het project omgekeerd inzamelen zijn er bij het plaatsen van de ondergrondse containers extra kosten gemaakt voor het verplaatsen van containers die niet aan de investering kunnen worden toegerekend.

L

I

€ 62

V

Gemeentewerf Zuidland
Door het sluiten van de werf in Zuidland zijn er minder kosten voor afvalverwijdering- en verwerking gemaakt dan in de begroting was opgenomen.

L

I

€ 35

V

Regiefunctie Reinis
In 2017 zijn er minder kosten gemaakt voor het uitrollen en promoten van het grondstoffenbeleidsplan dan is de begroting was opgenomen.

L

I

€ 26

N

Verwerkingskosten PMD
Door invoering van het omgekeerd inzamelen stijgen de verwerkingskosten van kunststof sneller dan verwacht. Daarnaast stijgen de inkomsten van het afvalfonds.

L

S

€ 250

V

Inkomsten afvalfonds en WeCycle
Door invoering van het omgekeerd inzamelen zijn de vergoedingen van het Afvalfonds Verpakkingen hoger. Daarnaast zijn de vergoedingen van WeCyle voor ingezamelde elektrische apparatuur en lampen hoger dan in de begroting was opgenomen.

B

S

€ 500

N

Dividend Reinis
De uitkering van het dividend over het jaarresultaat 2016 van Reinis heeft nog niet plaatsgevonden. Er is momenteel overleg met Reinis voor de uitkering van een dividend die in meerdere jaren zal worden uitgekeerd.

B

I

€ 29

V

Formatielasten
Het voordeel op de formatielasten heeft betrekking op een lagere doorbelasting van de perceptiekosten m.b.t. de afvalstoffenheffing.

B

I

€ 57

N

Dotaties aan reserves
De inkomsten van Wecycle zijn hoger dan in de 1e tussenrapportage was verwacht, waardoor er een hogere storting naar de reserve Afvalstoffenheffing heeft plaatsgevonden.

L

I

€ 128

V

Onttrekking reserves
In de 1e Tussenrapportage 2017 zijn nadelen gemeld met betrekking tot het nieuwe grondstoffenbeleid en de verwerkingskosten van kunststof. In de begroting is geraamd dat deze nadelen onttrokken zouden worden aan de reserve Afvalstoffenheffing. Omdat de afvalstoffenheffing een kostendekkend tarief is, wordt het verschil van lasten en baten in een boekjaar gestort, dan wel onttrokken aan de reserve Afvalstoffenheffing. In de begroting was voor 2017 een onttrekking aan de reserve geraamd van € 377.000 (baten). Door de nadelen in de 1e tussenrapportage en de nadelen in de jaarrekening bedraagt de uiteindelijke onttrekking € 505.000.

B

I

Milieubeheer

€ 40

N

Milieubeleid
In het kader van sanering wegverkeer, warmte/koudekaart en haalbaarheidsonderzoek duurzame energie zijn subsidies ontvangen. Voor deze ontvangen subsidies zijn ook uitgaven gedaan. Hiermee was aan zowel de lasten en de batenkant geen rekening gehouden in de begroting.

L

I

€ 24

V

Milieubeleid
Idem.

B

I

€ 867
€ 867
0

V
N

Uitkoop woningen onder hoogspanningsmasten
De “Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding” is op 1 januari 2017 in werking getreden. Genoemde regeling biedt, kortgezegd, eigenaren van woningen welke loodrecht onder een hoogspanningsverbinding staan de mogelijkheid hun woning te koop aan te bieden aan de gemeente. Het Rijk vergoed de kosten die hiervoor gemaakt worden aan de gemeente. De regeling loopt nog door in 2019. Het restantbudget is overgeheveld naar 2018.

L
B

I
I

€ 40

V

Windpark Hartelbrug II
In het kader van de aanleg van het Windpark Hartelbrug II is door partijen de intentie uitgesproken een gebiedsfonds op te richten om de omgeving rondom het windpark mee te laten profiteren. De bestuurlijke intentie is uitgesproken om een bijdrage van € 100.000,- beschikbaar te stellen door € 35.000 te ontrekken aan de Algemene reserve en jaarlijks € 5.000 toe te voegen vanuit het milieubudget. Momenteel worden de mogelijkheden voor het instellen van een gebiedsfonds verder verkend. Daarbij wordt onder andere de klankbordgroep betrokken. Bij het bepalen van de bestedingsdoelen van het gebiedsfonds kunnen eventueel voorwaarden worden gesteld aan de inzet van de gemeentelijke bijdrage. In 2017 hebben dus nog geen uitgaven plaatsgevonden.

L

I

Begraaf-plaatsen en crematoria

€ 52

V

Ruiming begraafplaats Zuidland
Eind 2015 is de beleidsvisie Begraven en Herdenken 2016 – 2025 vastgesteld. In deze visie was eenmalig budget ter beschikking gesteld voor de ruiming van vak 3 op de begraafplaats in Zuidland. De ruiming zal in 2018 plaatsvinden. Het bedrag voor de ruiming is overgeheveld naar 2018.

L

I

€ 24

N

Onderhoud begraafplaats
Door renovatiewerkzaamheden zijn de onderhoudskosten hoger dan geraamd in de begroting.

L

I

€ 29

N

Onttrekking reserves
De geraamde onttrekking uit de reserve Beheer voor het ruimen van graven heeft niet plaatsgevonden. De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

B

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

30.944

35.596

-2.257

Baten

26.475

28.870

-2.395

Saldo programma

4.469

6.726

-4.652

Reserves

-896

-754

-142

Saldo na bestemming

4.687

6.963

-2.275

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Beheer overige gebouwen en gronden

€ 202

V

Belaste verhuur gronden
Als gevolg van de herziene overeenkomst met het brandstofverkooppunt aan de Heemraadlaan ontstaat een voordeel op de belaste verhuur gronden, maar een nadeel op de erfpachtgronden.

B

S

€ 246

N

Erfpachters algemeen
Idem.

B

S

€ 34

N

Vrijval afkoopsommen erfpacht
Als gevolg van de verkopen blote eigendommen ontstaat een nadeel op de jaarlijks vrijvallende vooruitontvangen afkoopsom erfpacht.

B

S

€ 28

N

MVA gronden
Door verkoop van niet in exploitatie genomen gronden is er minder rente toegerekend aan deze activa.

L

S

€ 3.408

N

Verkoop blote eigendommen
Als gevolg van de verkopen blote eigendommen is de boekwaarde van de erfpachtgrond afgeboekt, wat een nadeel op de lasten oplevert.

L

I

€ 4.048

V

Verkoop blote eigendommen
Als gevolg van de verkopen blote eigendommen is de vooruitontvangen afkoopsom vrijgevallen en is het verkoopresultaat van de verkoop als bate geboekt, wat een voordeel op de baten oplevert.

B

I

€ 34
€ 42

V
N

Woonwagencentrum
Het woonwagencentrum is per 2017 overgegaan naar een stichting. De geraamde uitgaven zijn dus niet meer gerealiseerd.

L
B

I

€ 35

N

Exploitatie rentegevende eigendommen
Als gevolg van het taxeren van de te verkopen blote eigendommen zijn er in 2017 meer taxatiekosten gemaakt dan begroot.

L

I

€ 96

N

Grondverkopen niet Grex
Als gevolg van de grondverkoop ten behoeve van de uitbreiding WC Maaswijk zijn door de gemeente kosten gemaakt voor het herinrichten van een laad- en losplek op de Hadewychplaats. Deze zijn verrekend met de koper. De raming van deze transactie staat echter op programma 3, taakveld Verkeer en wegen.

L

I

€ 75

V

Grondverkopen niet Grex
Als gevolg van de grondverkoop ten behoeve van de uitbreiding WC Maaswijk zijn de extra kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het herinrichten van een laad- en losplek op de Hadewychplaats verrekent met de koper van de grond. . De raming van deze transactie staat echter op programma 3, taakveld Verkeer en wegen.

B

I

€ 33

V

Formatielasten
Door vacatures zijn de formatielasten op dit taakveld lager dan geraamd. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

€ 71

V

Beheer & projecten
Er zijn extra inkomsten gegenereerd door het verlenen van aanvullende diensten aan derden. Dit heeft verband met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de JOT's. De kosten die hier mee verband hielden zijn deels gefinancierd uit andere kostenplaatsen waardoor hier een positief resultaat is ontstaan.

B

I

€ 50

V

Onderzoek & advies
In de tweede turap is aangegeven extra capaciteit (€ 75.000,-) nodig te hebben voor het aanbesteden van diverse onderhoudsovereenkomsten. De werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd in 2017. De inhuur loopt door in 2018. Hierdoor is het beschikbare budget in 2017 niet volledig uitgeput.

L

I

€ 200
€ 69

N
V

Anne Frankstraat 26A
Het betreft de verkoop van de accommodaties Anne Frankstraat 26A. De onderhandelingen met de koper hebben plaatsgevonden in 2017. Het college en de Gemeenteraad hebben in het 3de kwartaal van 2017 ingestemd met de verkoop. Het passeren/juridische overdracht heeft niet plaatsgevonden in 2017. Dit is gebeurd in het 1ste kwartaal van 2018.

Naar aanleiding van het voorgenoemde zijn de financiële opbrengsten voor de gemeente niet ten gunste van de begroting 2017 gekomen. Naar verwachting worden de opbrengsten in het 1ste kwartaal van 2018 bijgeschreven op de rekening van de gemeente. Vervolgens wordt de boekwaarde van het activum afgeboekt en zal het restant van de opbrengst worden gestort in de reserve verkoopresultaten gebouwen.

B
L

I
I

€ 140

N

Schades/eigen risico

De afspraak is dat het voor- of nadeel respectievelijk wordt gedoteerd of onttrokken aan de algemene reserve, omdat op voorhand de schadebehandelingskosten en schadevergoedingen niet representatief zijn te ramen. De kosten qua schadeherstel zijn zowel in aantallen als in omvang hoger uitgevallen dan in 2016. In samenwerking met de afdeling Financiën zal onderzoek worden gedaan naar een representatieve raming.

L

I

€ 41

V

Schades/eigen risico
De afspraak is dat het voor- of nadeel respectievelijk wordt gedoteerd of onttrokken aan de algemene reserve, omdat op voorhand de schadebehandelingskosten en schadevergoedingen niet representatief zijn te ramen. De kosten qua schadeherstel zijn zowel in aantallen als in omvang hoger uitgevallen dan in 2016. In samenwerking met de afdeling Financiën zal onderzoek worden gedaan naar een representatieve raming.

B

I

€ 38

N

Verzekeringen
De kosten welke gemaakt zijn bestaan uit het betalen van de verzekeringspremies. Het nadeel (€ 38.441,-) wordt daarentegen volledig gecompenseerd door de doorbelastingen (€ 47.088,-) o.a. richting de VVE's.

L

I

€ 47

V

Verzekeringen
Dit voordeel (€47.088,-) betreft het doorbelasten van verzekeringspremies o.a. richting de VVE's. Het overschot dient in samenhang te worden gezien met het nadeel op de verzekeringspremies (-€38.441,-).  

B

I

€ 180

V

Asbestinventarisatie

In het 3de/4de kwartaal van 2017 is het asbestbeleid vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad. Het beleid bevat uitgangspunten/spelregels over hoe om te gaan met asbest in de gemeentelijke accommodaties. Deze uitgangspunten/spelregels zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van de asbestinventarisaties. De aanbestedingprocedure is gestart in het 4de kwartaal van 2017. In het eerste kwartaal van 2018 is de opdracht gegund aan een leverancier. In maart 2018 zullen de inventarisaties starten. Bij de overhevelingen naar 2018 is het budget reeds opgenomen.

L

I

€ 300

V

Panden AOB algemeen
In 2016/2017 is de voormalige Welplaat overgegaan in het Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB). Een samenwerkingsverband op Voorne-Putten, waarbij de accommodaties over zouden gaan naar de gemeente Nissewaard. De juridische overdracht diende, volgens planning, uiterlijk in het 4de kwartaal 2017 plaats te vinden. Deze overdracht is vertraagd door onderhandelingen over de grondvervuiling, welke is ontstaan door activiteiten van de voormalige Welplaat. De grondvervuiling is opgetreden op het perceel van Voorweg 9.

De onderhandelingen zijn in het 1ste kwartaal van 2018 afgerond. De accommodaties zullen uiterlijk in het 2de kwartaal van 2018 overgedragen worden aan de gemeente Nissewaard.
Eind 2017 zijn de verhuuropbrengsten al wel gerealiseerd. De financiële mutaties, naar aanleiding van het College en Raadsbesluit, zijn nog niet doorgevoerd in de begroting.

B

I

€ 30

N

Panden AOB algemeen
Voor het Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB) zijn kosten voor onderhoud van de panden gemaakt. De definitieve overdracht naar de gemeente Nissewaard heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de berekening van het totale onderhoud over alle panden in beheer bij Accommodaties zijn deze panden nog buiten beschouwing gelaten

L

I

€ 99

N

Onderhoud gebouwen
De hogere kosten voor onderhoud gebouwen wordt verrekend met de reserve onderhoud gebouwen

L

I

€ 192

N

Kapitaallasten
De kapitaallasten voor het afvalbrengstation € 45.368 en panden ArbeidsOntwikkelBedrijf € 248.180 zijn hoger dan geraamd. Voor de verbouwing van de van Hogendorpstraat zijn de kapitaallasten lager uitgevallen € 101.468. Per saldo een nadeel van € 192.000.

L

I

€ 62

N

Onttrekking reserves
In de 2e turap is extra geld gevraagd voor de inhuur voor een aantal specifieke projecten. Door lagere kosten voor deze inhuur wordt ook de onttrekking aan de reserve verkoop resultaat lager.

B

I

€ 80

N

Onttrekking reserves
De lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen valt in twee delen uiteen. Er heeft een hogere onttrekking plaatsgevonden ivm de hogere kosten voor het onderhoud gebouwen. Dit betreft een bedrag van € 99.000 (voordeel). De voorgenomen onttrekking voor de asbestinventarisatie heeft niet plaatsgevonden. Dit geeft een nadeel van € 180.000. Per saldo een nadeel van € 81.000.

B

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

€ 28

V

Weekmarkt
Naast lagere kosten voor elektra zijn er in 2017 geen reparaties geweest wat zorgt voor een onderschrijding op het beheer- en onderhoudsbudget van de weekmarkt.

L

I

Grondexploitatie

€ 99
€ 230
€ 564

V
V
V

Plankosten grondexpoitaties
In het kader van de aangescherpte BBV-regelgeving is de methodiek van doorbelasting van plankosten aan investeringen en grondexploitaties gewijzigd. Dit houdt kort gezegd in dat gemeenten met ingang van het boekjaar 2017 verplicht zijn om ambtelijke plankosten toe te rekenen aan grondexploitaties en investeringen. Binnen onze gemeente werden plankosten in de reguliere gemeentebegroting gedekt.

De gewijzigde methodiek heeft als gevolg dat kosten die in de algemene dienst waren geboekt zijn gecorrigeerd naar de grondexploitaties. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden.

L
B
L

S
S
S

€ 124

V

Dotatie Reserve
De  verkoop van de Anne Frankstraat 26A heeft niet in 2017 plaatsgevonden. Daardoor kan ook de voorgenomen storting in de reserve verkoopresultaat niet plaatsvinden.

L

I

€ 41

N

Onttrekking reserve
Zie plankosten grondexploitaties.

B

I

€ 1.540
€ 2.297

N
N

Grondexploitaties
Voor de herziening van de grondexploitaties wordt verwezen naar de Nota Grondexploitaties 2018.

L
B

I
I

Wonen en bouwen

€ 134

V

Implementatie omgevingswet
Vanuit de DCMR is eenmalig een uitkering ontvangen in het kader van een resultaat uit een vastgoeddossier. Besloten is dit bedrag in te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet en is overgeheveld naar 2018.

B

I

€ 90

V

Bouwvergunningen
Er zijn meer vergunningen verstrekt dan in 2017 voorzien. Voornaamste reden is de aantrekkende economie en versnelling in planuitvoering bij projecten.

B

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

10.361

9.616

372

Baten

2.756

2.384

372

Saldo programma

7.605

7.232

745

Reserves

-219

-216

-2

Saldo na bestemming

7.386

7.075

311

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Onderwijs-huisvesting

€ 38

N

Huisvestingsverordening
Op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting mogen scholen bij een groei van het aantal leerlingen een bijdrage vragen voor het inrichten van een groep (meubilair en onderwijsleerpakketten). In 2017 is aan twee scholen een bijdrage verstrekt. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting.

L

I

€ 44

V

Energielasten onderwijsgebouwen

Er zijn drie van de vier scholen overgedragen aan de schoolbesturen. In het vervolg zijn hier de budgetten nog niet op aangepast. Met de 1e Turap worden de budgetten ten aanzien van energie in zijn volledigheid herzien en wordt dit budget herverdeeld over het budget energie.

L

I

€ 51

N

Beveiligingskosten onderwijsgebouwen
De kosten voor beveiliging zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd

L

I

€ 58

V

Onderhoud onderwijsgebouwen

Het onderhoud aan de gebouwen is lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd

L

I

€ 58

N

Dotaties reserves
Het hierboven genoemde voordeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve onderhoud gebouwen

R

I

Onderwijs-beleid en leerling-zaken

€ 147
€ 147

V
N

Wet O.K.E. middelen.
Het betreft een geoormerkt budget welke enkel aan onderwijsachterstanden besteed kan worden. Einde looptijd (eind 2018) wordt dit budget afgerekend met het Rijk. Jaarlijkse voordelen worden automatisch overgeheveld naar het volgende jaar. Tegenover het voordeel op de lasten staat een even groot nadeel op de baten (balanspost doeluitkering).

L
B

I
I

€ 75

V

Volwasseneneducatie.
Dit betreffen geoormerkte gelden afkomstig van de Rijksbijdrage WEB die via de gemeente Rotterdam wordt verstrekt en deze middelen moeten worden ingezet voor volwasseneneducatie. Het overschot van 2017 wordt overgeheveld naar 2018 en moet in 2018 daadwerkelijk besteed worden, want anders volgt terugbetaling aan de gemeente Rotterdam.

L

I

€ 82
€ 82

V
N

Kwalificatieplicht.
Het betreft een Rijksuitkering die gemeente Nissewaard via gemeente Rotterdam voor de regio ZHE ontvangt. Het voordeel op deze doeluitkering wordt overgeheveld naar 2018.

L
B

I
I

€ 103

 V

Peuterspeelzaalwerk

Vanuit het Rijk zijn extra middelen ad € 92.609 voor 2017 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor de voorschoolse voorziening peuters. Deze zijn middels het college-advies van de meicirculaire 2016 bestemd voor het beleidsveld. Deze middelen zijn overgeheveld en zullen in 2018 worden meegenomen in het totaalpakket aan uitgaven voor peuterspeelzaalwerk.

L

I

€ 175
€ 175

V
N

Convenant VSV
Vanuit het Rijk worden via Rotterdam middelen ontvangen t.b.v. dit onderdeel. Deze middelen worden ingezet voor RMC-subregio ZHE en dienen achteraf verantwoord te worden. Tegenover het voordeel op de lasten staat een even groot nadeel op de baten (balanspost doeluitkering). Het restantbedrag is overgeheveld naar 2018 en hierover zal in 2018 nadere advisering volgen over de besteding  hiervan in samenspraak met de overige gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

L
B

I
I

€ 46

V

Formatielasten
Op dit taakveld is een voordeel op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

15.613

14.617

753

Baten

3.385

3.141

243

Saldo programma

12.229

11.475

997

Reserves

-992

-1.575

583

Saldo na bestemming

11.468

10.980

488

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Sportbeleid en activering

€ 119

V

Gezond in de stad
Vanuit het Rijk worden t/m 2021 middelen ontvangen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet om gezondheidsachterstanden te bestrijden en te voorkomen. Het grootste deel van de middelen is reeds bestemd. Het voordeel van 2017 zal worden overgeheveld naar 2018.

L

I

€ 33

V

Subsidies Sport
In verband met de herindeling in 2015 en de verwachte hogere kosten is het budget tijdelijk verhoogd met € 70.000. De gerealiseerd kosten zijn echter € 35.000 hoger in plaats van de begrote kosten van € 70.000. Dit leidt tot een overschot van € 33.000, welke wordt overgeheveld naar 2018. Vanaf 2020 wordt het budget jaarlijks verhoogd met € 35.000.

L

I

€ 109

V

Impuls Brede Sport
Het overschot wordt overgeheveld naar 2018 en wordt ingezet voor projecten in Bernisse i.h.k. van recreatie en verbreding concept ‘Bibliotheek op School’ (zie CA Bestemming middelen Brede Impuls Sport).

L

I

Sportaccommodaties

€ 36

V

Sportparken
In het voorjaar is het automatische beregeningsysteem geïmplementeerd, waardoor een besparing is gerealiseerd op het totale budget onderhoud sportterreinen. Conform het college-advies (17CA00046) volgt nog een separaat advies hoe deze besparing structureel wordt aangewend.

L

I

€ 65

V

Onderhoud sportaccommodaties
Het onderhoud aan de gebouwen is lager uitgevallen dan geraamd

L

I

€ 49

V

Voetbalcomplex Toldijk Zuid
De rente lasten voor de grond ten behoeve van het sportcomplex Toldijk Zuid zijn niet doorberekend vanwege vertraging in de uitvoering

L

I

€ 65

N

Mutaties reserves
Het hierboven genoemde voordeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve onderhoud gebouwen

R

I

Cultuurpresentatie – prod -participat

€ 26

V

Beheer gebouw theater
Het saldo van het beheer van het gebouw kan als volgt worden onderverdeeld: Energie € 21.000 (voordeel), kapitaallasten € 10.000 (voordeel), schoonmaak € 20.000 (nadeel), onderhoud € 19.000 (voordeel en overig € 4.000 (nadeel). De schoonmaakkosten en energie zijn naar verwachting structureel en vallen per saldo tegen elkaar weg. Voor het onderhoud van het gebouw komt een meerjarig onderhoudscontract.

L

I

€ 30
€ 30
€ 72

N
V
N

Verhuur theater
De hogere lasten bij de verhuur worden veroorzaakt door meer kosten voor catering. Deze lasten worden doorberekend in de verhuur, wat bij de baten dus een voordeel oplevert. Desondanks is er in totaal een  nadeel op de omzet verhuur.  De verhuur van ruimten alleen, genereert niet de begrote inkomsten. Er worden veel kleine ruimtes verhuurd. In de begroting is echter rekening gehouden met de verhuur van de grote en de kleine zaal.

L
B
B

S
S
S

€ 50

V

Activiteiten leefbaarheid & cultuur
Door langdurige ziekte van de cultuuraanjager zijn minder projecten en activiteiten opgestart.

L

I

€ 176
€ 179
€ 35

N
V
V

Theaterprogrammering
Door de stijging van de kaartverkoop wordt meer recette gerealiseerd. Hier staat tegenover een hogere afdracht aan artiesten.  Naast de recette genereert dit ook meer opbrengsten aan doorberekende administratie, reservering en verzendkosten. De groei zet voorlopig door. Derhalve structureel.

L
B
B

S
S
S

€ 36
€ 22

V
N

Horeca
Meer kaartverkoop betekent met name meer consumpties bij voorstellingen. Dit betekent zowel aan de baten (verkoop) als de lasten (inkoop en inhuur) een voordeel respectievelijk een nadeel.  De stijging van de kaartverkoop zet naar verwachting door.

B
L

S
S

€ 24

N

CvdK -cursussen
Er is een lichte daling van cursusdeelnemers waardoor een klein nadeel op de opbrengsten ontstaat. Hier staat tegenover dat een deel van de kosten ook lager is uitgevallen (circa € 8.000).

B

S

Cultureel erfgoed

€ 100
€ 100

V
N

Voorschot molenstichting
Voor restauratie van molens is een budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve Onderhoud gebouwen. Er hebben in 2017 geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget is overgeheveld naar 2018.

L
R

I
I

€ 32

N

Het onderhoud aan de gebouwen is hoger uitgevallen dan geraamd

L

I

€ 32

V

Het hierboven genoemde nadeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen

B (R)

I

Buiten-stedelijke recreatie

€ 32

V

Buitenstedelijke recreatie
Het overschot wordt verklaard door een lagere bijdrage aan het Koepelschap en lagere kosten voor incidentele projecten.

L

I

€ 88

V

Aanpak recreatieve voorzieningen
 Het overschot wordt overgeheveld naar 2018 en zal ingezet gaan worden voor het project natuurlijk spelen Bernisse.

L

I

€ 40

V

Haventje Vaandrager
Het overschot wordt overgeheveld naar 2018 en zal ingezet gaan worden voor Rondje Voorne-Putten.

L

I

€ 410
€ 413

V
N

Rondje Voorne Putten
Voor het project  Rondje Voorne Putten is een subsidie beschikbaar gesteld door de voormalige Stadsregio en de Landschapstafel. Het project is in de voorbereidingsfase en wordt in 2018 tot uitvoer gebracht.

L
B

I
I

€ 142

N

Voor het beheerplan Bomen is een onttrekking geraamd aan de reserve Beheer. Deze onttrekking is gesaldeerd met de overige mutaties van de reserve en verantwoord onder programma 3, taakveld Verkeer en Wegen.

R

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

110.319

109.955

4.778

Baten

36.543

40.956

-4.414

Saldo programma

73.777

68.999

364

Reserves

-5.742

-6.077

336

Saldo na bestemming

70.853

70.291

563

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Samenkracht en burger-participatie

€ 35

N

Wet Kinderopvang
De overschrijding wordt verklaard door meer uitgaven aan sociaal medische indicaties kinderopvang. Voorheen waren dergelijke indicaties uitsluitend voor re-integratie. Vanwege een wetswijziging in 2017 is de groep mensen die hier een beroep op kan doen veel groter, hierdoor nemen de uitgaven voor de wet kinderopvang structureel toe.

L

S

€ 55

V

Kwaliteitszorg Kinderopvang (SD)
De kosten voor kwaliteitszorg kinderopvang zijn geboekt op taakveld volksgezondheid. Per saldo is deze post neutraal.

L

I

€ 684
€ 182

V
N

Asielinstroom jeugddeel (SD)
Het bedrag beschikbaar gesteld voor asielinstroom jeugddeel (SD)is in 2017 nog niet besteed. Een deel van dit budget was reeds overgeheveld vanuit 2016 middels de reserve Sociaal Domein. De geraamde onttrekking in 2017 ad € 182.000 is hierdoor niet nodig gebleken (middelen blijven beschikbaar voor volgende jaren). Inmiddels wordt  met de nota “nieuw in Nissewaard” in 2018  een start gemaakt met de invulling van deze middelen. Het budget wordt dan ook overgeheveld naar 2018. Over de verdere invulling  zal nader worden geadviseerd.

L
R

I
I

€ 314

V

Lokale preventie jeugd (SD)
Het bedrag uitgegeven aan subsidies voor preventie jeugd ligt in 2017 circa € 40.000 lager dan in 2016. Daarnaast zat er al structureel ruimte in dit budget. In de begroting 2018 is het begrote bedrag al verlaagd en is de ruimte in het budget dus incidenteel.

L

I

€ 130
€ 58

N
V

Collectief Vervoer (SD)
 Het nadeel op de lasten ontstaat omdat aan aanbieder Willemsen de Koning naast de ‘’lumpsum’’ nog een extra bedrag van € 341.000 is verleend over 2016 en 2017 als vergoeding voor individueel vervoer, bestemmingsbegeleiders, puntbestemmingen en overschrijdingen reizigersbudget. Het voordeel op de baten heeft betrekking op de eigen bijdrage collectief vervoer. In de tussenrapportage is het budget verlaagd met € 150.000. Bij de jaarrekening blijkt nu dat dit € 58.000 te veel is verlaagd. De baten eigen bijdrage zijn moeilijk te voorspellen. De baten zijn gebaseerd op de gegevens van het CAK.

L
B

I
I

€ 142

V

Mantelzorg (SD)
Door de ontwikkeling naar Thuis in de Wijk worden burgers meer geactiveerd in de wijk. De verwachting is dat als burgers elkaar beter leren kennen, zij ook meer voor elkaar willen doen, zoals onder andere mantelzorg. Om deze reden is de subsidieverlening  voor mantelzorg in 2017 lager. Verwacht wordt dat de onderuitputting structureel is.

L

S

€ 66

V

Kerngericht werken
Vanuit de voormalige gemeente Bernisse zijn voor de huidige college-periode extra middelen beschikbaar gesteld voor kerngericht werken. Conform afspraak wordt het overschot ieder jaar overgeheveld naar het volgende jaar, waarbij 2018 wel het laatste jaar is vanwege het einde van de huidige college-periode.

L

I

€ 25
€ 102

V
V

Vluchtelingenwerk
Het voordeel wordt verklaard door meer ontvangsten van het COA door plaatsing van meer asielzoekers dan rekening mee was gehouden bij het begroten van dit budget.

L
B

I
I

€ 65

V

Formatielasten

Op dit taakveld is een voordeel op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

€ 938

N

Dotatie aan reserve SD
De voordelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.

R

I

€ 69
€ 69

N
V

Onderhoud gebouwen
Het onderhoud aan de gebouwen (wijkcentra) is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Het nadeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen

R

I
I

€ 28

N

Wijkcentrum de Kreek
Met de overdracht van het wijkcentrum is het volledige budget teruggebracht naar nihil, echter op deze gasaansluiting bevinden zich nog twee scholen en een gymzaal. Met de perspectiefnota  worden de budgetten ten aanzien van energie in zijn volledigheid herzien en geherstructureerd over het budget energie.

L

S

Wijkteams

€ 595
€ 595

V
N

Thuis in de wijk (SD)
Bij het Thuis in de Wijk budget wat gefinancierd wordt uit de reserve sociaal domein  is een voordeel van € 0,6 miljoen. Doordat de omvorming naar het samenwerkingsverband Thuis in de Wijk later is gestart,  resulteert dit in een onderbesteding van het budget in 2017. Dit betekent eveneens dat minder onttrokken hoeft te worden uit de reserve sociaal domein. Per saldo is deze post neutraal.

L
R

I
I

€ 567
€ 280

V
N

Innovatie & Instrumentarium budget (SD )
Op de specifieke budgetten van het sociaal domein: budget innovatie & Instrumentarium budget is een voordeel van ruim €0,5 miljoen. Een aantal pilots/innovaties zijn gestart  in 2017 en lopen door in 2018. Deze pilots/innovaties zijn gedekt uit de reserve sociaal domein. Vanwege de onderbesteding wordt minder onttrokken aan de reserve sociaal domein en blijft het budget beschikbaar voor overheveling naar 2018.

L
R

I
I

€ 206

N

Resultaatbekostiging jeugd (SD)
Voor de invoering van de resultaatbekostiging per 1 januari 2018 moesten een aantal zaken geïmplementeerd worden. De implementatie en opleiding is nog niet geheel afgerond en het resterend budget wordt overgeheveld naar 2018. Dit budget werd gefinancierd uit de reserve Sociaal domein. Vanwege de onderbesteding wordt derhalve minder onttrokken. Per saldo is deze post neutraal, het voordeel op de lasten is zichtbaar in programma 8.

R

I

€ 139

N

Dotatie aan reserve SD

De voordelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.

R

I

Inkomens-voorziening-en

€ 40

V

BUIG lasten (SD)
Het voordeel op delasten van het BUIG budget  bestaat uit een voordeel van € 168.000 en een nadeel van € 128.000. Het voordeel is te verklaren door  lagere uitgaven aan uitkeringen (€ 115.000 voordeel) en geen uitgaven (voordeel € 50.000)  op het budget beschut werken, waarvan de uitgaven ten laste van het participatiebudget zijn gebracht. Het nadeel van € 128.000 wordt verklaard door een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren.

L

I

€ 39

N

BUIG baten (SD)
Het nadeel van het  BUIG budgetwordt  veroorzaakt door een lager bedrag aan nieuwe ontstane terugvorderingen (nadeel € 79.000). Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de baten voor BBZ ad € 40.000. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard door afrekening BBZ van voorgaande jaren.

B

I

€ 170

V

Minimabeleid (SD)
Aan de uitgavenkant van het minimabeleid wordt het voordeel grotendeels verklaard door lagere uitgaven aan individueel minima toeslag, namelijk € 117.000 minder dan begroot en € 50.000 van de extra middelen voor kinderen in armoede. Deze extra middelen zijn overgeheveld naar 2018 en zijn bestemd voor de subsidie kansen voor alle kinderen.

L

I

€ 161

N

Dotatie aan reserve SD

De voordelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.

R

I

€ 93

V

Formatielasten

Op dit taakveld is een voordeel op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

Begeleiden-de partici-patie

€ 185
€ 185

V
N

Liquidatie welplaat
Dit betreft de ontvangen reserve “groot onderhoud” uit de liquidatie van de Welplaat. Deze middelen zijn gestort in de reserve onderhoud gebouwen van de gemeente Nissewaard. Per saldo is deze post neutraal.  De overname van de gebouwen van voormalig Sw de Welplaat zal juridisch naar alle waarschijnlijkheid in 2018 wordt afgerond.

B
R

I
I

€ 2.406
€ 2.634

N
V

Voorne Putten Werkt
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe G.R. Voorne-Putten Werkt operationeel geworden. De begrotingswijziging om het personeel van oud Welplaat naar de afdeling Voorne Putten Werkt (circa 40 fte) in de begroting 2017 van Nissewaard te verwerken is niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het betreft een technische uitwerking van de eerder genomen besluiten door de raad, die wel in de begroting van 2018 is verwerkt. Het gevolg voor de jaarrekening is een neutrale (incidentele) afwijking in de baten en lasten in programma 7 en 9 (overhead). De afwijking met betrekking tot VPW in de  programma’s 7 en 8  zijn dus per saldo neutraal.

L
B

I
I

€ 206

N

Groepsbegeleiding
Op het budget voor groepsbegeleiding is een nadeel van € 206.000. Dit wordt verklaard door een toename van het aantal personen met groepsbegeleiding. Daarnaast zijn er nog kosten over 2016 in 2017 betaald waarvoor een te lage nog te betalen post was opgenomen bij de jaarrekening 2016.

L

I

€ 232

V

Onttrekking aan reserve SD

De nadelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

R

I

Arbeids-participatie

€ 379
€ 101

V
N

Asielinstroom re-integratiedeel (SD)
Het bedrag beschikbaar gesteld voor asielinstroom re-integratiedeel is in 2017 nog niet besteed. Een deel van dit budget was reeds overgeheveld vanuit 2016 middels de reserve Sociaal Domein. De geraamde onttrekking in 2017 ad € 101.000 is hierdoor niet nodig gebleken (middelen blijven beschikbaar voor volgende jaren). Inmiddels wordt  met de nota “nieuw in Nissewaard” in 2018  een start gemaakt met de invulling van deze middelen. Het budget wordt dan ook overgeheveld naar 2018. Over de verdere invulling  zal nader worden geadviseerd.  

L
R

I
I

€ 114

V

Participatiebudget (SD)
Het voordeel op hetparticipatiebudget wordt grotendeels verklaard door een voordeel van € 64.000 op re-integratietrajecten doordat minder trajecten zijn ingezet naast de werkleertrajecten.

L

I

€ 107
€ 107

V
N

Motie werkimpuls (SD)
In het college-advies plan van aanpak motie werkimpuls is € 120.000 beschikbaar gesteld voor taaltrajecten. Door de latere start van het project zijn nog niet alle middelen besteed. De resterende middelen voor de uitvoering van de taaltrajecten worden doorgeschoven naar 2018. Motie werkimpuls wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

L
R

I
I

€ 303

V

Garantiebanen (SD)
In 2017 zijn in totaal voor 6 medewerkers garantiebanen gerealiseerd. Het begrote budget van € 303.000 is voor deze realisatie niet gebruikt. Dit budget was oorspronkelijk bestemd om een tiental Wsw-dienstverbanden om te kunnen zetten naar een garantiebaan. Dit heeft om gewijzigde en gecompliceerde wetgeving niet plaatsgevonden. In plaats daarvan heeft de gemeente, door de dekking op de personeelsbudgetten en inzet van de loonkostensubsidie, het mogelijk gemaakt om voor 2017 nieuwe banen te realiseren zonder gebruik te maken van dit budget. Voor 2018 is dit budget benodigd om de verdere realisatie te kunnen vormgeven en aan het gestelde quotum te voldoen.

L

I

€ 1.069
€ 1.069

V
N

Subsidie ESF
De nog te ontvangen subsidiegelden m.b.t. de jaren 2014-2016 is € 469.480. Per balansdatum 31-12-17 is er nog € 600.000 te ontvangen. Dit betreft een subsidie ter bevordering van de arbeidsparticipatie en wordt derhalve ook gestort in de reserve sociaal domein.

B
L

I
I

€ 784

N

Dotatie aan reserve SD

De voordelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.

R

I

Maatwerk-voorziening-en (WMO)

€ 92

N

Aanpassingen aan huis (SD)
Het nadeel op aanpassingen aan huis komt doordat in 2017 meer ALS patiënten een unit hebben toegewezen gekregen. De kosten voor een unit variëren van € 10.000 tot € 60.000. De hoogte van het bedrag is afhankelijk of de tuin moet worden aangepast bij plaatsing van een unit. Bovendien bedraagt de huurprijs voor een unit  € 950 per maand.

L

I

€ 394

N

Huur van hulpmiddelen (SD)
Het nadeel op de huur van hulpmiddelen wordt als volgt verklaard. Op basis van de onderbesteding in van het budget in voorgaande jaren en het feit dat in het begin van 2017 minder kosten zijn gedeclareerd door Stipter, is het budget in de tussenrapportage  met € 318.000  naar beneden bijgesteld. Aan het einde van 2017 is uiteindelijk  meer gedeclareerd waardoor de bijstelling in de tussenrapportage onterecht is gebleken. De onderuitputting van voorgaande jaren is dus niet structureel gebleken.

L

S

€ 470

V

Onttrekking aan reserve SD

De nadelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

R

I

€ 100

N

Formatielasten

Op dit taakveld is een nadeel op de formatielasten. In 2017 is extra inhuur nodig geweest voor de uitvoering van de Wmo. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

Maatwerk-dienstverle-ning 18+

€ 35

V

MO Platform (SD)
Het voordeel voor het MO Platformvan Stipter is vanwege lagere kosten voor het systeem dan begroot. In 2017 was de begroting eenmalig hoger dan in de jaren daarna. Wellicht komt dit doordat rekening is gehouden met een andere samenstelling van het aantal inwoners en/of tarief per inwoner, dan ten tijde het vaststellen van de begroting. Deze indicatoren kunnen per jaar wijzigen.

L

I

€ 649

N

Begeleiding (SD)
Voor begeleiding is een nadeel ontstaan, doordat het aantal klanten met begeleiding is toegenomen (23%) en derhalve de kosten zijn gestegen. Daarnaast zijn er nog kosten over 2016 in 2017 betaald waarvoor een te lage nog te betalen post was opgenomen bij de jaarrekening 2016.

L

I

€ 246

N

Eigen bijdragen Wmo (SD)
Het nadeel op de eigen bijdragen Wmo budget komt door een lagere afdracht inning eigen bijdrage Wmo door het CAK. De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend en de hoogte van de bijdrage inkomensafhankelijk is. De tarieven eigen bijdrage zijn per 2017 verlaagd als gevolg van een wetswijziging, hierdoor is de verwachting dat dit een structureel nadeel betreft.

B

S

€ 64
€ 67

N
V

Schuldhulpverlening bemiddelingskosten
Op schuldhulpverlening bemiddelingskosten is zowel een nadeel op de lasten als een voordeel op de baten. Het nadeel op de lasten heeft betrekking op een negatieve stelpost die is ontstaan door het stoppen met werkgeversdienstverlening. De baten zijn incidenteel en hebben betrekking op nog lopende contracten budgetbeheer. Door dit voordeel wordt de negatieve stelpost in 2017 gedekt.

L
B

I
I

€ 135

N

Huishoudelijke hulp
Op de huishoudelijk hulp is een nadeel van € 135.000. Dit wordt deels verklaard doordat er in 2017 nog kosten over 2016 zijn betaald waarvoor een te lage nog te betalen post was opgenomen bij de jaarrekening. Anderzijds was bij de tweede tussenrapportage het budget voor huishoudelijke hulp met € 200.000 verlaagd op basis van een prognose waarvan de kosten echter op dat moment te laag zijn geprognosticeerd.

L

S

€ 115

V

PGB Wmo (SD)
Op PGB Wmois een voordeel van € 115.000. In 2017 is een afname van het aantal PGB’s huishoudelijke hulp en begeleiding. Dit komt overeen met de landelijke trend. Verwacht wordt dat deze trend zich voortzet.

L

S

€ 69
€ 69

V
N

PGB beschermd wonen (CT)
Op de PGB beschermd wonenis een voordeel van € 69.000. Net zoals de PGB’s Wmo is bij de PGB beschermd wonen ook een dalende trend zichtbaar. Het voordelig saldo wordt gestort in de reserve centrumtaken.

L
R

S
I

€ 126

N

Formatielasten

Op dit taakveld is een nadeel op de formatielasten. In 2017 is extra inhuur nodig geweest voor de uitvoering van de Wmo. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

€ 997

V

Onttrekking aan reserve SD

De nadelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

R

I

Geëscaleer-de zorg 18+

€ 50

V

Centrumtaken lokaal (SD)
Het voordeel op de centrumtaken lokaal wordt verklaard doordat er nog geen trajecten en derhalve uitgaven zijn (voordeel € 50.000) voor tijdelijk beschermd wonen voor personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Vanaf 2017 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

L

I

€ 205

V

Eigen bijdrage beschermd wonen (CT)
valt hoger uit doordat er meer cliënten beschermd wonen zijn. Verwachting is dat het aantal cliënten in de komende jaren niet verder gaat dalen, dus eigen bijdrage is structureel hoger.

B

S

€ 250

V

Maatschappelijke opvang (CT). Voor pilots maatschappelijke opvang  is € 150.000 beschikbaar gesteld, maar pilots zijn later gestart of gaan pas in 2018 starten. Het overschot hierop wordt overgeheveld naar 2018. Daarnaast is er een voordeel van € 48.000 op de maatwerkvoorzieningen, doordat er minder acute situaties waren.

L

I

€ 249

V

Vrouwenopvang (CT) Het voordeel heeft grotendeels betrekking op lagere uitgaven voor het actieprogramma Huiselijk Geweld. Het programma is gestart in 2017, maar de uitgaven lopen achter op de planning. Het overschot van € 170.000 is overgeheveld naar 2018.

L

I

€ 111

V

Beschermd wonen (CT) Voor Maatwerk en spoedregeling beschermd wonen was in de begroting in totaal € 200.000 gereserveerd. Echter hier is in beperkte mate gebruik van gemaakt wat het voordeel op beschermd wonen verklaard.

L

I

€ 677
€ 180

N
N

Mutatie reserve CT

De voordelen  op de budgetten van  de centrumtaken (CT) ad € 677.000  worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Centrumtaken. De budgetten uit de overheveling 2016/2017 zijn niet volledig besteed, hierdoor wordt in 2017 voor 180.000 minder onttrokken aan de reserve Centrumtaken.

R
R

I
I

€ 44

N

Dotatie aan reserve SD

De voordelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.

R

I

Volksgezondheid

€ 67
€ 46

N
V

Gezondheidsdient/collectieve preventie (SD)Het nadeel op de lasten wordt verklaard door de kosten van kwaliteitszorg kinderopvang. Het budget voor deze kosten staat geraamd op taakveld samenkracht en burgerparticipatie en de realisatie is geboekt op dit taakveld. Per saldo neutraal. Het voordeel van de baten heeft betrekking op de vrijval uit de liquidatie van de GGD in 2012. Dit stond eerder nog op de balans en valt nu vrij in de exploitatie.

L
B

I
I

€ 6

V

Onttrekking aan reserve SD

De nadelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

R

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

19.329

19.071

265

Baten

0

7

-7

Saldo programma

19.329

19.064

258

Reserves

-683

-640

-43

Saldo na bestemming

18.646

18.575

71

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Maatwerkdienstverlening 18-

€ 131

N

PGB Jeugd (SD)
In tegenstelling tot de verwachting zijn de uitgaven aan PGB Jeugd niet gedaald tov 2016. In 2016 was de verwachting dat de hogere kosten eenmalig waren vanwege de overgangsklanten die nog niet konden worden overgedragen aan de Wmo. Echter het aantal PGB’s Jeugd is toegenomen, in tegenstelling tot de afname bij de PGB’s Wmo.

L

S

€ 440

V

Lokale inkoop Jeugd (SD)
Bij de lokale inkoop Jeugd is een voordeel van € 440.000. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten wel met bijna € 200.000 toegenomen, maar blijft nog altijd ruim binnen budget. Dit komt vooral doordat meer jongeren worden doorverwezen naar de specialistische jeugdhulp wat door de GR JR wordt ingekocht en derhalve minder jongeren doorverwezen worden naar de lokale jeugdhulp.

L

I

€ 62

V

Dyslexie (SD)
Op het budget voor dyslexie is een voordeel ontstaan van € 62.000. Dit wordt verklaard doordat er minder dyslexie trajecten zijn ingezet dan verwacht.

L

I

€ 282

N

Bijdrage GR JR
Het nadeel op de bijdrage GR JR ontstaat doordat de jaarrekening van de GR JR in totaal € 4 miljoen negatief bedraagt. Het nadeel wordt naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten wat voor Nissewaard een extra uitgave betekent van € 282.000.

L

I

€ 74

N

Basis JGGZ
Op basis van de productieverantwoordingen 2017 is een nog te betalen post van € 182.000 opgenomen, waardoor een overschrijding op dit budget ontstaat van € 74.000. De toename van de lokale jeugdhulp JGGZ is het gevolg van een afname van de JGGZ ingekocht via de GR JR.

L

I

€ 45

N

GGZ Jeugd GR
De overschrijding ontstaat door een doorschuif van BTW over 2016 ad € 45.000 met betrekking tot de GR JR.

L

I

€ 206

V

Resultaatbekostiging jeugd (SD)
 Voor de invoering van de resultaatbekostiging per 1 januari 2018 moesten een aantal zaken geïmplementeerd worden. De implementatie en opleiding is nog niet geheel afgerond en het resterend budget wordt overgeheveld naar 2018. Dit budget werd gefinancierd uit de reserve Sociaal domein. Vanwege de onderbesteding wordt derhalve minder onttrokken (zie programma 7) . Per saldo is deze post neutraal

L

I

€ 52

V

Formatielasten

Op dit taakveld is een voordeel op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)

L

I

€ 194

N

Dotatie aan reserve SD

De voordelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.

R

I

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

39.933

53.735

-1.949

Baten

183.625

195.477

-11.853

Saldo programma

-143.692

-141.742

-13.802

Reserves

-2.003

-1.867

-136

Saldo na bestemming

-143.227

-142.444

-782

Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Voordelig of nadelig (V/N)

Toelichting

Baten of Lasten (B/L)

Incidenteel of structureel (I/S)

Overhead ondersteu-nende organisatie

€ 328
€ 100

N
V

Voorne Putten Werkt

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe B.V.. Voorne-Putten Werkt operationeel geworden. De begrotingswijziging om het personeel van oud Welplaat naar de afdeling Voorne Putten Werkt (circa 40 fte) in de begroting 2017 van Nissewaard te verwerken is niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het betreft een technische uitwerking van de eerder genomen besluiten door de raad, die wel in de begroting van 2018 is verwerkt. Het gevolg voor de jaarrekening is een neutrale (incidentele) afwijking in de baten en lasten in programma 7 en 9 (overhead). De afwijking met betrekking tot VPW in de  programma’s 7 en 8  zijn dus per saldo neutraal.

L
B

I
I

€ 46

€ 142

N

V

Stadhuis -advieskosten
In 2017 heeft de afronding plaatsgevonden van de factuurcontrole op de energienota's. Dit is uitgevoerd door een externe leverancier. De factuurcontrole heeft geleid tot een positief saldo van € 141.746 (zie stadhuis-energiekosten). Dit nadeel betreft de kosten voor de externe leverancier.

Stadhuis-energiekosten
De factuurcontrole heeft betrekking op de in rekening gebrachte energiefacturen over de afgelopen vijf jaar en heeft geleid tot een correctie op de in rekening gebrachte facturen. Dit geeft een positief voordeel van € 141.746,-. In de 2e Turap 2017  is al een overschot gemeld van € 309.536,-. Uiteindelijk is het overschot nog groter uitgevallen dan verwacht. Dit voordeel dient in samenhang te worden gezien met de kosten die gemaakt zijn voor de externe leverancier die de factuur controle heeft uitgevoerd ad. € 46.316,-.

L

L

I

I

€ 34

N

Stadhuis-schoonmaakkosten
Met de aanbesteding op schoonmaak zijn bijna alle budgetten correct uitgelijnd, behalve die van het Stadhuis. Het totale schoonmaakbudget is voldoende voor de totale schoonmaak. In 2018 wordt de overschrijding op het Stadhuis gecompenseerd met de aanwezige overschotten binnen het schoonmaakbudget op de andere programma’s.

L

I

€ 44

V

Stadhuis-beveiligingskosten
De onderschrijding wordt veroorzaakt, doordat de doorbelasting naar de overige objecten nu realistisch plaatsvindt. Hierdoor ontstaat op het Stadhuis een onderschrijding, terwijl op de andere objecten kleinere overschrijdingen zijn ontstaan. Het totale beveiligingsbudget is daarentegen voldoende.

L

I

€ 27

V

Risicobeheer en schadebehandeling
Op basis van de afgelopen 3 jaar is geconstateerd dat dit budget ruim voldoende is voor het uitvoeren van maatwerk taxaties. Dit  voordeel wordt in 2018 onder meer ingezet om de bezuinigingstaakstelling op het gebied van personeel met een bedrag van € 35.000,- te compenseren.

L

I

€ 26

N

Onderhoudkosten Stadhuis en rayonkantoren
De onderhoudskosten zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot

L

I

€ 26

V

Mutaties reserves
Bovenstaand nadeel wordt conform de nota reserves en voorzieningen opgevangen door een hogere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen

B

I

€ 45

V

Stadhuis-kapitaallasten
Op de kapitaallasten is een voordeel te zien van € 45.267, met name zijn de afschrijvingslasten (voordeel € 24.026)van de vervanging klimaatinstallaties lager dan geraamd ivm langere afschrijvingstermijn.

L

I

€ 49

€ 24

N

V

Evenementen
De kosten voor diverse evenementen in Nissewaard (o.a. Spijkenisse Festival, Spijkenisse Live) zijn hoger uitgevallen. Vooral door de kosten van beveiliging bij deze evenementen Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten

Voor diverse evenementen hebben derden een bijdrage in de kosten betaald. Dit bedrag is hoger dan voorgaande jaren mede door versterkte betrokkenheid van de bedrijven bij de evenementen en verbeterde economische omstandigheden.

L

B

I

I

€ 63

€ 44

N

V

Citymarketing
De kosten voor de diverse activiteiten in het kader van citymarketing (o.a. woonbeurs, relatiedag Sparkmarathon,Stapuitjestad). De kosten zijn dit jaar hoger uitgevallen dan geraamd Dit komt omdat op verzoek van het bestuur een tweetal extra evenementen (relatiedag Sparkmarathon en Stapuitjestad) zijn georganiseerd. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten

Voor diverse activiteiten hebben derden een bijdrage in de kosten betaald. Het vermelde bedrag is hoger dan voorgaande jaren mede door ontvangsten die betrekking hebben op activiteiten uit 2016, versterkte betrokkenheid van de bedrijven bij de evenementen en verbeterde economische omstandigheden.

L

B

I

I

€ 26

V

Rechtsbescherming
De kosten voor inhuur voor Rechtsbescherming zijn lager uitgevallen. Budget is in het verleden gevormd door een stukje formatie in te leveren en via inhuur in te kunnen zetten voor opvang van de piekbelasting in het aantal bezwaarschriften.

L

I

€ 33

V

Documentaire informatie verzorging

De kosten voor uitbesteed werk voor o.a. digitalisering bouwdossiers en onderhoud Corsa zijn lager uitgevallen dan geraamd. Aankomend jaar zullen de kosten hoger uitvallen ivm een geplande update van Corsa. Dit budget zal eventueel ook ingezet moeten worden om de kosten van het zaaksysteem te bekostigen.

L

I

€ 31

V

I Pads
De kosten voor I pads zijn lager uitgevallen. De verwachting was dat de kosten voor I pads in 2017 zou toenemen door extra vraag vanuit de organisatie. Dit is vooralsnog achterwege gebleven.  

L

I

€ 337
€ 314

N
V

Regelingen en afspraken personeel

De kosten voor regelingen en afspraken personeel (o.a. ww uitkeringen, kosten WGA, parkeerabonnementen) zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel wordt grotendeels gecompenseerd door hogere inkomsten (o.a. teruggaaf loonheffing 2011, loonscan 2013 t/m 2015, bijdrage WGA).

L
B

I
I

€ 425
€ 195

N
V

Personeelslasten in de overhead
Op de personeelslasten in de overhead is een nadeel van € 425.000 op de lasten en voordeel ad € 195.000 op de baten. Het betreft het saldo op de personeelslasten en het algemeen beheer van alle clusters. Naast het nadeel op de personeelslasten  in de overhead is er een  voordeel op de personeelslasten op de taakvelden. Per saldo is op de personeelslasten een voordelig resultaat behaald. Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf bedrijfsvoering).

L
B

I
I

€ 327

V

DVO Syntrophos
De kosten voor Syntrophos zijn lager uitgevallen omdat er op verzoek van Nissewaard voor gekozen is om investeringen met een meerjarig effect alsnog te activeren. In 1e instantie zouden de kosten 1 op 1 doorbelast worden naar de deelnemers. Daarnaast zijn een aantal extra werkzaamheden niet of gedeeltelijk niet tot uitvoering gekomen zodat deze kosten terugbetaald worden aan de deelnemers. Tenslotte heeft een herrekening van het aantal accounts een positief affect op de kosten voor Nissewaard.

L

I

Treasury

€  49
€ 166

€ 650

V
N

N

Dividend

Hogere inkomsten uit dividend o.a. BNG.
Hogere kosten langlopende geldleningen en bankkosten.

Opbrengst doorbelaste rente is lager uitgevallen dan geraamd. Dit valt weg tegen diverse voordelen op de andere programma’s kosten rente.

B
L

B

I
I

I

OZB woningen

€ 88
€ 47

V
V

Het totale voordeel op OZB woningen bedraagt € 135.000

L
B

I
I

OZB niet-woningen

€ 37
€ 16

V
V

Het totale voordeel op OZB niet woningen bedraagt € 53.000

L
B

I
I

Belasting overig

€ 14.379
€ 12.750
€ 1.303

N
V
V

Precario
In 2017 is € 13,98 miljoen aan baten precario kabels en leidingen ontvangen. Hiervan was € 1,23 miljoen geraamd. Hetgeen tot een voordelig resultaat leidt van € 12,75 miljoen. Dit resultaat betreft de aan Stedin opgelegde aanslagen precario kabels en leidingen over de jaren 2015 t/m 2017. Er is een voorziening precario gevormd per 31-12-17 van  € 13,1 miljoen. Dit betreft de aan Stedin opgelegde aanslagen precario kabels en leidingen over de jaren 2015 t/m 2017. I.v.m. verslagtechnische vereisten is deze voorziening gevormd van een gelijke omvang als de baten. Voor het overgrote deel is de voorziening (€ 12,7 miljoen)  extracomptabel verrekend met de voorziening belastingdebiteuren die na de wijziging voor € 12,9 miljoen op de balans staat.
Deze storting was net als de ontvangen precariobaten van Stedin niet geraamd in de begroting hetgeen leidt tot een nadelig resultaat van € 12,75 miljoen. Het restant van het nadelig verschil aan de lastenkant ad € 1,633 miljoen (€ 14,379 miljoen - € 12,75 miljoen) betreft voor € 0,33 miljoen de eerder van Stedin ontvangen precariobaten kabels en leidingen over december 2016. Dit bedrag is reeds in de jaarrekening 2016 als resultaat verwerkt. Daarnaast is voor € 1,303 miljoen een nog te betalen post opgenomen m.b.t. de aan inwoner te betalen compensatie. Dit wordt in 2018 uitbetaald. Deze € 1,303 miljoen was geraamd als storting in een reserve. Echter, gezien de genomen bestuurlijke besluiten over de compensatie ligt verwerking als een nog te betalen post eerder voor de hand. De eerder geraamde storting in de reserve heeft dan ook niet plaatsgevonden, hetgeen het voordelige resultaat ad € 1,303 miljoen bij het onderdeel reserves verklaard.

L
B
R

I
I
I

Algemene uitkering overige uitkeringen Gemeente-fonds

€ 456

N

Algemene uitkering
Gezien het tijdstip van verschijnen konden de effecten van de decembercirculaire niet meer verwerkt worden in de begroting. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar programma 9.

B

I

Overige baten en lasten

€ 50

N

Masterplan
Tegen de achtergrond van de omvangrijke verstedelijkingsopgave van de Zuidelijke Randstad is dit voorjaar, in een bestuurlijk overleg met de Provincie, gesproken over de sociaaleconomische en ruimtelijke problematiek die voortvloeit uit de voormalige groeikernstatus van Spijkenisse. Dit resulteerde in de bestuurlijke afspraak dat, in partnerschap met de Provincie, onder de werknaam Masterplan, een toekomstvisie voor de voormalige groeikern Spijkenisse zou worden opgesteld, waarin deze opgaven breed worden benaderd. Dit heeft geresulteerd in ‘Nissewaard  naar 2040’. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, waren niet geraamd in de begroting.

L

I

€ 120

V

Dit voordeel ad 120.000 heeft betrekking op de personeelslasten van het cluster bewonerszaken. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op het taakveld overhead ondersteunende organisatie.

L

I

€ 101

V

Onvoorzien

Op het budget Onvoorzien is geen beroep gedaan

L

I

€ 75
€ 210

€ 353

N
N

V

Saldi kostenplaats Concernstaf
Betreft de eindafrekening Syntrophos 2016
Betreft een nog te betalen  BTW leerlingenvervoer
Vrijval voorziening Elementen

L
L

B

I
I

I

€ 68

€ 80

N

V

Incidentele looneffecten
Betreft afrekening IKB en  herwaarderingen functies
Afrekening vakantietoelage VPW

L

B

I

I

€ 124

€ 1.324
€ 1.200

N

V
N

IKB
Betreft kosten voor het Individueel Keuze Budget (IKB), de lasten worden gedekt door een opgenomen balanspost nog te betalen die bij de jaarrekening 2016 is gevormd.
Betreft de vrijval van de post nog te betalen
De vrijval van de post nog te betalen was geraamd aan de batenkant terwijl de daadwerkelijke boeking aan de lastenkant heeft plaatsgevonden. Per saldo is e.e.a. budgettair neutraal

L

L
B

I

I
I