Inleiding

Veiligheid is één van de primaire taken van de overheid en kan worden gezien als een basisvoorwaarde voor het behoud van een prettig woon-, verblijf- en werkklimaat. Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten vindt plaats in een aantal kaderstellende nota’s, waaronder die voor het Integraal Veiligheidsbeleid en de Meerjarennota integraal toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Nissewaard 2015 – 2018.

Algemene ontwikkelingen
Uit cijfers vanuit de recente gebiedscan en leefbaarheidsmonitor blijkt dat de dalende trend van het aantal misdrijven zich doorzet en dat het relatieve veiligheidsgevoel is toegenomen. Dit bevestigt dat we met de aanpak op de juiste weg zijn, maar dat het in de kadernota’s geformuleerde meerjarenbeleid onverminderd moet worden voortgezet. De uitvoering wordt jaarlijks vervat in uitvoeringsprogramma’s, afgestemd met onze partners uit de (veiligheids)keten.
Een ontwikkeling op dit punt is dat de vormgeving van horizontaal toezicht binnen het bestaande netwerk verder wordt uitgebouwd naar een digitale netcentrische uitwisseling van data. Door sneller in staat te zijn informatie uit te wisselen, kunnen we op basis hiervan komen tot een snellere en integrale aanpak, waardoor we in staat zijn om effectiever op te treden.
Door gebeurtenissen in Europa wordt de veiligheidsbeleving van burgers op de proef gesteld. In samenwerking met andere diensten blijven we scherp om burgers veiligheid te kunnen bieden, maar dat geldt ook op het gebied van de andere thema’s.
Vanuit het coalitieprogramma blijven we inzetten op de thema’s:

  • High Impact Crime delicten;
  • Jeugd(overlast);
  • Ondermijning;
  • Fysieke Veiligheid;
  • Handhaving.