Overzicht incidentele baten en lasten

Met de tabel incidentele baten en lasten wordt inzicht gegeven in hoeverre er sprake is van structureel en reëel financieel evenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel en reëel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2017 is samengesteld uit incidentele baten en lasten.

Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en de jaarrekening.
• Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de
eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningbesluit.
Het voordelige jaarrekeningresultaat 2017 bedraagt € 0,5 miljoen. In dit resultaat zijn de incidentele baten en lasten ook opgenomen. Het gecorrigeerd saldo is € 0,5 + € 0,158
(€ 41.888 - € 42.038) = € 0,7 miljoen.

x € 1.000

2017

Incidentele baten

Incidentele lasten

Programma omschrijving

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur

41

142

342

32

2 Veiligheid

50

68

96

20

3 Beheer openbare ruimte

1.673

2.713

7.207

3.628

4 Economie en wonen

19.421

18.327

1.447

4.637

5 Onderwijs

1.364

1.098

854

1.311

6 Sport, Cultuur en recreatie

416

1.490

780

449

7 Sociaal domein

456

2.599

3.805

3.977

8 Sociaal domein (jeugd)

7

813

704

Algemene dekkingsmiddelen

1.231

2.484

1.786

12.737

24.653

28.928

17.130

27.496

2017

Incidentele baten (onttrekkingen)

Incidentele lasten (stortingen)

Programma omschrijving

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur

360

31

2 Veiligheid

12

12

18

3 Beheer openbare ruimte

3.480

2.492

1.000

3.551

4 Economie en wonen

542

480

1.114

990

5 Onderwijs

210

207

59

6 Sport, Cultuur en recreatie

992

1.565

225

291

7 Sociaal domein

5.742

6.081

2.818

7.205

8 Sociaal domein (jeugd)

683

640

1.385

Algemene dekkingsmiddelen

1.443

1.445

2.348

1.044

13.463

12.952

7.505

14.542

38.117

41.880

24.635

42.038

Structurele baten (onttrekkingen)

Structurele lasten (stortingen)

Programma omschrijving

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur

2 Veiligheid

3 Beheer openbare ruimte

13

13

232

289

4 Economie en wonen

354

274

1

1

5 Onderwijs

9

9

6 Sport, Cultuur en recreatie

6

6

7 Sociaal domein

8 Sociaal domein (jeugd)

Algemene dekkingsmiddelen

560

402

121

121

936

698

359

417

Rechtmatigheidtoets met betrekking tot kostenoverschrijdingen in het jaarverslag
Van het programma 4 zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de begrote kosten. Derhalve dient van de overschrijdingen van dit programma de rechtmatigheid beoordeeld te worden. Er is geen sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijdingen zijn getoetst aan de hand van het toetsingskader en passen binnen het beleid van de gemeente Nissewaard. Voor programma 4 geldt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid, omdat er lasten zijn verantwoord die begroot zijn op een ander programma (plankosten toegerekend aan de grondexploitaties, maar begroot zijn onder de overhead).

Van de verplichte overzichten algemene dekkingsmiddelen zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de begrote kosten. Derhalve dient van de overschrijdingen van dit programma de rechtmatigheid beoordeeld te worden. Er is sprake van onrechtmatige uitgaven. Maar de overschrijdingen zijn getoetst aan de hand van het toetsingskader en passen binnen het beleid van de gemeente Nissewaard.

Voor de verplichte overzichten algemene dekkingsmiddelen geldt dat er sprake is van begrotingsonrechtmatigheid, omdat de lasten gedeeltelijk door de baten worden gecompenseerd. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dus ondanks dat er sprake is van een overschrijding van de begrote lasten zijn er ook baten die hoger uitvallen dan begroot. Deze weegt niet mee in het oordeel van de accountant.

Bij de volgende investeringen is er sprake van overschrijdingen die een begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken die meewegen in het oordeel van de accountant:

  • Krediet metro-busstation € 58.855

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is geen krediet aangevraagd bij de raad voor het voorbereiden van de werkzaamheden. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid;

  • Krediet Stationsstraat € 102.491

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, omdat de kostenoverschrijding niet tijdig is gemeld aan de raad;

  • Krediet verbouwing Cityplaza- en stadhuisgarage € 66.852

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, omdat de kostenoverschrijding niet tijdig is gemeld aan de raad.

Bij de volgende investeringen is er sprake van overschrijdingen die een begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken, maar niet meewegen in het oordeel van de accountant:

  • Krediet gebouwen v/m Welplaat VPW € 1.597.240

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, omdat de lasten grotendeels wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten. Dus ondanks dat er sprake is van een overschrijding van de begrote lasten zijn er ook baten die hoger uitvallen dan begroot.

Bij de volgende investeringen is er sprake van overschrijdingen die geen begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken:

  • Krediet vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg € 43.839

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In artikel 5 lid 5 van de financiële verordening is opgenomen dat een overschrijding op investeringen lager dan € 50.000 worden geautoriseerd bij vaststelling van de jaarstukken;

  • Krediet ondergrondse containers 2017 € 34.448

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In artikel 5 lid 5 van de financiële verordening is opgenomen dat een overschrijding op investeringen lager dan € 50.000 worden geautoriseerd bij vaststelling van de jaarstukken.

Voor het overige is er geen sprake van grote overschrijdingen van de budgetten.

In programma 7 Sociaal Domein zit een onzekerheid van € 1,62 miljoen, dit betreft de Sociale Verzekeringsbank (PGB’s) voor € 1,3 miljoen, jeugd voor € 0,1 miljoen en voor WMO € 0,225 miljoen. Totaal is er een onzekerheid van € 1,6 miljoen, dit valt binnen de goedkeuringstoleranties van 3% van de totale lasten.