Inleiding

Dit zijn de jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2017. De stukken zijn het instrument om te beoordelen of het college in overeenstemming met de in de programmabegroting gestelde kaders heeft geopereerd. Hiermee eindigt ook de planning- en controlcyclus 2017.

De jaarstukken bestaan uit twee delen:

  • Het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording met de paragrafen en;
  • De jaarrekening met daarin de programmarekening met de toelichting en de balans met de toelichting.