Inleiding

De verplichte overzichten zijn een gevolg van het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV. Deze geldt vanaf de begroting 2017. Verplichte overzichten bevat de volgende taakvelden

  • Overhead en ondersteuning organisatie,
  • Treasury,
  • Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds,
  • Overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting (VpB)

Voor 2017 was dit het hoofdstuk  Algemene Dekkingsmiddelen. Een aantal taakvelden hebben niet een apart kopje. Dit is omdat het vooral budgetinformatie betreft, dan wel informatie betreft welke overlap heeft met andere programma’s en elders zijn te vinden (taakvelden parkeerbelasting en Belasting overig in de paragraaf Lokale Heffingen) en het geen BBV verplichte taakvelden zijn, maar Nissewaard specifieke taakvelden (bijv. OZB niet-woningen). Onder het kopje ‘wat mag het programma kosten’ is de budgetinformatie te vinden en vermeldenswaardige overige informatie.