Niet uit de balans blijkende verplichtingen

x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

31-12-2017

31-12-2016

Het restant van de gewaarborgde geldleningen (leningen t.b.v. het eigen woningbezit) aan het einde van het boekjaar bedraagt in totaal*:

563.717

651.377

x € 1.000

Specificatie:

Oorspronkelijk

Schuldrestant

Woningbouwcorporaties

555.765

542.968

Ideele doelen

7.952

6.890

Part. woningbezit gem. gar.

niet bekend

5.046

Eigen woningbezit met NHG borging

niet bekend

100.000

Totaal

563.717

654.904

*)   Risicopercentage WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

Risicopercentage NHG (Nationale Hypotheek Garantie)    – Risico’s zijn beperkt, omdat er ook ander partijen garant staan.

  Overige geldleningen - 100%

N.V. Reinis
Per 1 januari 2006 is de N.V. Reinis door de gemeente opgericht. Met de N.V. Reinis is een dienstverleningsovereenkomst voor de publieke taak en een commerciële dienstverleningsovereenkomst aangegaan tot 31 december 2020. De omzet (€ 12,4 miljoen) bestaat voor 90% uit de DVO met de gemeente. Er is vanaf 2017 een huurovereenkomst aangegaan voor het afvalbrengstation voor 10 jaar voor € 270.000 per jaar.

Plangebieden Dijkzone en Het Land
In 2016 is de realisatieovereenkomst afgesloten voor deelplan 8 van Het Land en zijn de grondopbrengsten hiervan ontvangen. Er heeft bestuurlijke besluitvorming over plaatsgevonden. Deelplan 1 tot en met 7 zijn inmiddels opgeleverd (deelplan 7 in 2015) in totaal 222 woningen. De gerealiseerde grondopbrengsten van de deelplannen 1 tot en met 8 zitten in de boekwaarde verwerkt. Voor de resterende fasen van Het Land (fase 9 tot en met 14) zijn per fase de grondopbrengsten geraamd
Aan woningcorporaties geleverde grond (uitgestelde betaling)
In 1997 heeft de gemeente Spijkenisse het eigendom van de grond onder de sociale huurwoningen juridisch geleverd aan de woningcorporaties: De Leeuw van Putten en Woonbron. (Maasdelta is afgewikkeld in 2015). Hiervoor is destijds geen (volledige) betaling ontvangen en is er zgn. uitgestelde betaling ontstaan. Contractueel is bepaald dat de grondprijs wordt voldaan op het moment van verkoop of sloop (zonder herbouw) van de woningen.  Doordat er geen aflossingsschema is en de vordering niet direct opeisbaar is, kan dit contract niet als lening gekenmerkt worden. Jaarlijks ontvangt de gemeente gemiddeld ca. € 0,8 miljoen, welke tot uitdrukking komt in het exploitatieresultaat. Per 31 december 2017 staat er in totaal een bedrag van ca. € 29 miljoen open aan nog te ontvangen blote eigendommen.

Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 is de Wet vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven van kracht. De vennootschapsbelasting wordt jaarlijks bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn de standpunten van de Belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang. Het is de verwachting dat de Belastingdienst in de loop van 2018 de uiteindelijke standpunten kenbaar zal maken. In de jaarrekening is er geen  vennootschapsbelasting over 2016 en 2017 verwerkt, dit is gebaseerd op een aanname en kan derhalve in de jaren 2018 en verder tot correcties leiden. Deze onzekerheid is per heden niet te kwantificeren naar een bedrag, maar zal naar mening van de organisatie waarschijnlijk niet tot een materiële afwijking leiden.

Herstructering Sterrenkwartier
Voor de herstructurering van Sterrenkwartier Hoog hebben de Maasdelta Groep en de Gemeente Nissewaard een mantelovereenkomst opgesteld. Met Maasdelta is overeengekomen dat de gemeente voor de periode van tien jaar een bedrag van € 1.000.000 bijdraagt ten behoeve van de civiele werken in het openbaar gebied. Dit bedrag is opgenomen als bestemmingsreserve in 2017.