Activa - Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

x € 1.000

Gronden terreinen

Erfpacht-gronden

Woonruim-ten

Gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouwwerken

Riolering

Milieu

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Overige mva met maatschappelijk nut

Totaal in gebruik

Boekwaarde 01-01

66.983

24.691

101

158.496

142

28.573

89

21.955

422

14.528

315.980

Mutaties

-314

22

-12

12

541

-124

362

487

Investeringen

656

44

1.573

277

634

1.269

14

2.167

6.636

Desinvesteringen

291

3.408

3.699

Bijdrage derden

2

27

17

47

Afschrijvingen

597

4

4

5.168

10

659

16

13

1.606

109

625

8.811

Boekwaarde 31-12

66.435

21.323

97

154.897

102

28.203

1.159

76

21.618

203

16.432

310.545

Ad mutaties rubriek gebouwen: Bij het krediet afvalbrengstation zijn er kosten gemaakt voor grondwerk die niet thuis horen in de rubriek gebouwen, maar in de rubriek overige mva met maatschappelijk nut.
Ad mutaties rubriek grond-, weg en waterbouwwerken: De commissie BBV heeft in 2014 de notitie riolering vastgesteld. Daarin wordt bepaald dat er een aparte rubricering voor de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven wordt gepresenteerd. Deze mutaties zijn onderhanden werken die verkeerd gerubriceerd waren.

Ad mutaties rubriek milieu: De commissie BBV heeft in 2014 de notitie riolering vastgesteld. Daarin wordt bepaald dat er een aparte rubricering voor de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven wordt gepresenteerd. Deze mutaties zijn activa die betrekking hebben op de afvalstoffenheffing die verkeerd gerubriceerd waren.
Bovenstaande 3 mutaties zijn per saldo € 0.

Ad mutaties rubriek overige mva met maatschappelijk nut: Dit betreft een vrijval van een subsidie uit voorgaande jaren. In 2007 was vanuit het fonds Algemene Omslagwerken binnen de grondexploitaties een bijdrage geraamd voor de kruispunten van de Schenkelweg. Voor het kruispunt Schenkelweg/Groenoordweg stond deze bijdrage nog steeds op de balans. De geraamde investeringslasten voor dit kruispunt zijn echter anders ingezet (Metro-busstation en Veerweg), waardoor de directe relatie met de investering is komen te vervallen. Hierdoor valt de geraamde bijdrage vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat.
Ad desinvesteringen gronden en terreinen: Dit betreft de desinvesteringen van een aantal gronden wegens verkoop (Anne Frankstraat en Halfweg 4).
Ad desinvesteringen rubriek erfpachtgronden: Dit betreft de desinvesteringen van vrijval afkoop erfpacht en afkoopsommen erfpacht, waarvan afkoop van de stichting Woonzorg de grootste is                 (€ 1.863.000) .

Per 1 januari 2018 is de kern Oudenhoorn gemeente Hellevoetsluis geworden, de materiele vaste activa is per 31-12-17 nog opgenomen op de balans van de gemeente Nissewaard.

Materiële vaste activa

x € 1.000

Verloop van mva in het jaar 2017

Boekwaarde 01-01-2017

315.980

Investeringen met een economisch nut

Panden en installaties VPW (v/m Welplaat)

1.597

Verbouwing Hogendorpstraat

1.298

Riolering 2016

189

Vervanging camera's

139

Verbouwing Stadhuisgarage

105

Bouw afvalbrengstation

96

Beregeningsinstallaties

94

Rioolgemalen

89

MFA Abbenbroek

58

Vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg

51

Velden en kantine voetbalcomplex Toldijk

42

Voorbereidingskrediet Voorweg

34

Aanpassingen bibliotheek

30

Verbouwing Cityplaza parkeergarage

13

Ondergrondse containers

634

Totaal investeringen met economisch nut

4.469

Afschrijvingen

8.186

Desinvesteringen

3.699

Mutaties

-125

Bijdrage derden

47

Afname boekwaarde

11.808

Investeringen met een maatschappelijk nut

Aanpassingen Stationsstraat

582

Aanpassíngen Anjerstraat

488

Aanpassingen Boomgaardweg

269

Aanpassingen markt Heenvliet

235

Aanpassingen Eikenlaan

146

Verharding en grondwerk afvalbrengstation

121

Beschoeiing

99

Aanpassingen Jacob Catstraat

67

Renovatie metro- busstation centrum

59

Aanpassingen Veerweg

52

Ontsluiting voetbalcomplex Toldijk

30

Ontsluiting Elementenweg

12

Theaterplein

7

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

2.167

Afschrijvingen

625

Desinvesteringen

Mutaties

-362

Bijdrage derden

Afname boekwaarde

263

Boekwaarde per 31-12-2017

310.545

Financiële vaste activa

x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

a. Leningen aan woningbouwcorporaties

6.500

6.500

b. Overige langlopende geldleningen

30.863

33.157

c. Overige uitzettingen van een jaar of langer

4.414

4.460

d. Kapitaalverstrekkingen

aan deelnemingen

7.681

7.328

Totaal financiële vaste activa

49.457

51.445

Ad a. Specificatie leningen aan woningbouwcorporaties:

Zes kernen

6.500

6.500

6.500

6.500

Ad b. Specificatie overige langlopende geldleningen:

Kinderkresj

25

38

V.V. Zuidland

338

340

Stichting verenigingsgebouw Hekelingen

440

460

V.V. Hekelingen

41

44

ZKV Zuidland

117

118

Elementen B.V.

23.817

24.792

Stichting openbare bibliotheek

425

525

V.V. Sco 63

14

16

SVN

646

324

Syntrophos

5.000

6.500

30.863

33.113

Ad c. Overige uitzettingen van een jaar of langer

Overige uitzettingen van een jaar of langer

4.413

4.459

Effecten

1

1

4.414

4.460

Ad d. Specificatie van de kapitaalverstrekkingen: aan deelnemingen

Eneco Holding N.V.

2.538

2.538

N.V. Reinis

1.800

1.800

N.V. Evides

290

290

Bank Nederlandse Gemeenten

46

46

Dataland B.V.

3

3

Elementen Spijkenisse B.V.

3.000

2.647

7.681

7.328

Toelichting deelnemingen:

  • ENECO Groep N.V. / Stedin Holding N.V.

Sinds 30 januari 2017 is Eneco Holding N.V. gesplitst in twee ondernemingen. Als gevolg van Europese wetgeving mogen energiebedrijven en leveringsbedrijven geen deel uitmaken van dezelfde onderneming.
De aandeelhouders van de structuurvennootschap Stedin Holding N.V. en Eneco Groep N.V. zijn een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland. De gemeente Nissewaard bezit circa 2,14% (106.140 stuks) van de aandelen. Rotterdam heeft ruim 30% en Dordrecht ongeveer 9% van de aandelen in bezit.

  • N.V. EVIDES

De gemeente Nissewaard bezit 81.440 stuks aandelen in de BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE), dit is 3,6% van het GBE, die op haar beurt 50% bezit in de N.V. Evides. De verkrijgingprijs bedraagt € 290.475.

  • Bank Nederlandse Gemeenten

De deelneming in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is al jaren gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs ad € 46.013. Per 31 december 2017 heeft de gemeente een bezit van 20.280 stuks (0,014% van het totaal).

  • DataLand B.V.

In het jaar 2003 zijn 31.305 certificaten van aandelen à € 0,10 (totaal waardering € 3.130,50) aangekocht in DataLand B.V. (vastgoedinformatie onder één dak).
DataLand B.V. is een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbare belang van gegevens uit het gemeentelijk informatiedomein voor de publieke en private markt.

  • N.V. Reinis

Per 1 januari 2006 is door de gemeente de N.V. Reinis opgericht. De gemeente heeft de materiële vaste activa van de afdeling Stadsreiniging in 2006 ingebracht tegen uitgifte van aandelen door de N.V. Reinis van € 1,8 miljoen. De gemeente heeft daarmee een belang van 100% verkregen.

  • Elementen Spijkenisse B.V

Van de 105 aangekochte appartementen in de zomer van 2011 zijn er per 31 december 2017 nog 90 over.

De gemeente is 100% aandeelhouder in de B.V. In 2017 is meerdere malen een aandeelhoudersvergadering geweest.

Uitgangspunten bedrijfswaardeberekening (gebaseerd op de uitgangspunten van begin 2018):

Verkoopopbrengsten:

De verkoopopbrengsten zijn tegen een gemiddelde prijs van € 296.661 per woning opgenomen. Dit gemiddelde bedrag is de waarde die voortkomt uit de taxatie die in februari 2018 plaatsgevonden heeft van de appartementen in de Rokade.

Leegstandspercentage:

Het gemiddelde leegstandspercentage wordt voor 2018 geschat op 2,5%. In december 2017 bedroeg het leegstandspercentage 2,31%.

Rentefactor:

De gehanteerde rentefactor van 3,5% is gebaseerd op het rentepercentage van de lening van de gemeente Nissewaard.

Financiële vaste activa (vervolg)

x € 1.000

Verloop van financiële vaste activa in het jaar 2017

Boekwaarde 31 december 2016

51.445

Toename

Verstrekte geldleningen

321

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

353

Afname

Overige aflossingen

2.662

Boekwaarde per 31 december 2017

49.457

Ad verstrekte geldleningen:

Dit betreft het saldo startersleningen die bij SVN staan (gestegen met € 321.334).

Ad kapitaalverstrekingen aan deelnemingen:
Vrijval van de voorziening die extracomptabel gecorrigeerd was op de deelneming Elementen Spijkenisse B.V. van € 353.085, Waardoor de deelneming weer voor € 3.000.000 op de balans staat.

x 1.000

Voorraden

31-12-2017

31-12-2016

a. Onderhanden werken

1. Gronden in exploitatie

- Boekwaarde per 01-01

48.467

107.621

- Interne verrekening

- Grondaankopen

238

- Plankosten en kosten bouwrijp maken

9.788

5.361

- Rentebijschrijvingen

1.020

2.386

- Afwikkeling complexen/winstneming

94

0

- Diverse lasten en baten

-147

- Grondverkopen

-9.648

-4.526

- Bijdragen van derden

-1.230

-1.200

- Verrekenen voorziening met boekwaarde

-61.705

- Overboeking naar Materiële vaste activa

-39

0

Boekwaarde gronden in exploitatie

48.452

48.027

- Totaal getroffen winstneming

1.152

439

Boekwaarde inclusief winstneming

49.604

48.467

- Totaal getroffen voorzieningen

-5.022

0

Boekwaarde onderhanden werken

44.582

48.467

b. Gereed product en handelsgoederen

1. Documenten (rijbewijzen, eigen verklaringen en

identiteitskaarten)

2

7

2. Gronden

39

41

7

Totale voorraden

44.623

48.474

Verwachte resultaten gronden in exploitatie

-Boekwaarde per 31 december 2017 excl. voorziening

48.452

48.027

-Toekomstige lasten en baten

Gecalculeerde lasten

39.335

46.207

Gecalculeerde rente en faseringsinvloeden

1.757

707

Gecalculeerde baten (opbrengsten en bijdragen)

-87.046

-99.398

Gecalculeerd expl. res.eindwaarde (ex. vrz)

2.498

-4.457

Gecalculeerd expl. res. contante waarde (ex. vrz)

1.711

-3.579

Getroffen winstneming

1.152

0

Getroffen voorziening neg. exploitatieres.

-5.022

0

Gecalculeerd expl. res. contante waarde

-2.159

-3.579

Toelichting op de grondexploitaties

Algemeen
De gemeente streeft met de grondexploitaties naar de ontwikkeling van een aantrekkelijke woningbouwprogramma, dat aansluit bij de vraag vanuit de markt en recht doet aan het door de gemeente gewenste ambitieniveau. Dit ambitieniveau bestaat in veel gevallen uit het toevoegen van woonmilieus die in de gemeente momenteel in beperkte mate worden aangeboden. Het nastreven van een zeker ambitieniveau draagt risico’s in zich, omdat prijsstelling en afzetbaarheid van de gemeentelijke gronden sterk afhankelijk zijn van de vraag vanuit de markt. Wanneer het ambitieniveau onvoldoende aansluit op de marktvraag bestaat het risico dat de begrootte grondprijzen en geplande afzetsnelheid van de woningen niet wordt behaald, waardoor er een financieel (rente-) nadeel in de grondexploitaties ontstaat.

Schattingswijziging
Per 1-1-2016 is de waardering van de in exploitatie genomen gronden (BIE) aangepast conform de notitie Grondexploitatie van de Commissie BBV. In aanvulling op deze notitie is vastgesteld dat alle directe plankosten aan de BIE’s moeten worden toegerekend. Per 01-01-2017 is de gemeente daarom (directe) plankosten weer gaan toerekenen en zijn deze kosten voor de komende jaren geraamd in de grondexploitaties.

Gronden in exploitatie (onderhanden werken)
De balans liet per 01-01-2017 voor de in exploitatie genomen gronden een boekwaarde zien van
€ 48,5 miljoen. Ook per 31-12-2017 is de stand € 48,5 miljoen, de boekwaarde van het geïnvesteerde vermogen in de grondexploitaties is dus per saldo gelijk gebleven. Omdat de gemeente in 2017 winst heeft genomen, stijgt de boekwaarde per 31-12-2017 met € 1,2 miljoen tot € 49,6 miljoen.

Dit komt doordat de investering in het bouw- en woonrijpmaken van de ontwikkellocaties in 2017 uitkwam op € 9,8 miljoen (incl. € 1,8 miljoen directe plankosten), wat vrijwel gelijk is aan het totaal van de gerealiseerde grondverkopen à € 9,6 miljoen. De geboekte rentelast over het geïnvesteerd vermogen bedroeg € 1 miljoen, maar daar staat tegenover dat de gemeente circa € 1,2 miljoen aan bijdragen van derden heeft gerealiseerd, voornamelijk bestaand uit subsidies ten behoeve van infrastructurele investeringen in De Elementen.

Onder de post afwikkeling complexen is het afsluiten van het complex Postzegelplannen verantwoord van € 0,21 miljoen positief, inclusief de correctie van de in de boekwaarde verrekende winstneming van voorgaande jaren van het complex Heenvliet à € 0,12 miljoen negatief. Dit laatste is nodig, omdat winstneming conform het BBV op basis van de percentage-of-completion-methode moet worden genomen. Tenslotte is het laatste bedrijvenkavel in Zuidland overgeboekt naar de voorraad handelsgoederen.

Op basis van BBV-regelgeving is de maximale looptijd van een grondexploitatie 10 jaar, waarvan alleen gemotiveerd afgeweken mag worden. In het complex Heer&Meester wordt deze termijn met één jaar overschreden. Dit als gevolg van de verwachte doorlooptijd van het plan. In het laatste jaar worden geen baten meer verwacht, maar wordt nog wel rekening gehouden met wat laatste kosten als gevolg van het inrichten van de openbare ruimte.

Winstneming
De gemeente neemt winst in projecten met een positief verwacht resultaat op basis van de percentage-of-completion-methode. Hierin wordt de voortgang van een project gerelateerd aan de realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de totale raming. Hieruit volgt dat de gemeente in de complexen Heenvliet en Kreken van Nibbeland ter hoogte van € 1,2 miljoen winst mag nemen, wat ten gunste van de algemene reserve is geboekt.

Geboekte winstneming per 01-01-17

0

Winstneming complex Heenvliet

85.000

Winstneming complex Kreken van Nibbeland

1.067.000

Geboekte winstneming per 31-12-2017

1.152.000

Voorziening
De gemeentelijke grondexploitaties worden doorgerekend op contante waarde. Het verwachte resultaat op contante waarde is met € 5,3 miljoen afgenomen, van € 3,6 miljoen positief naar € 1,7 miljoen negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het opnemen van een kostenpost ten behoeve van toekomstige plankosten in de grondexploitaties.

Als gevolg van de mutaties ontstaat bij twee complexen een negatief verwacht resultaat op contante waarde, waarvoor een verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve moet worden getroffen. In totaal bedraagt de voorziening ten behoeve van de grondexploitaties per 31-12-2017 € 5 miljoen.

Geboekte voorziening per 01-01-17

0

Voorziening complex Heer&Meester

604.000

Voorziening complex Elementen

4.418.000

Geboekte voorziening per 31-12-2017

5.022.000

Risico’s
De boekwaarde van de gronden in exploitatie zal in de toekomst terugverdiend moeten worden. Deze boekwaarde bedraagt na aftrek van de getroffen voorziening per 31-12-2017 € 45 miljoen. Nominaal gemeten verwacht de gemeente over de gehele looptijd van de grondexploitaties nog € 39,3 miljoen aan kosten te maken en € 87 miljoen aan opbrengsten te realiseren. Een risico voor de gemeente is dat de boekwaarde meer toeneemt waarmee nu in de lopende grondexploitaties rekening is gehouden. In het geval van plannen met een negatief resultaat, zal dan een extra voorziening getroffen dienen te worden. De gemeente onderkent dat er risico gelopen wordt op de onder “b. 1. Gronden in exploitatie” genoemde onderdelen “Plankosten en kosten bouwrijp maken”, “Grondverkopen” en “Rentebijschrijvingen”.

Op het onderdeel “Plankosten en kosten bouwrijp maken” en “Rentebijschrijvingen” wordt risico gelopen in de grondexploitatie van De Haven, aangezien hier geen rekening gehouden is met een post onvoorzien. Eventuele kostenoverschrijdingen zal de boekwaarde van dit onderdeel hoger laten uitkomen dan is voorzien, wat tevens als gevolg heeft dat de rentelasten zullen stijgen. Het ingeschatte nominale risico op dit onderdeel bedraagt € 1 miljoen.

Op het onderdeel “Grondverkopen” en “Rentebijschrijvingen” wordt op het gebied van de geraamde grondprijzen en de ingerekende grondprijsstijging van 2% per jaar, risico gelopen in alle grondexploitatiecomplexen waar nog geen definitieve prijsafspraken met marktpartijen zijn gemaakt. Indien de bouwkosten harder stijgen dan de V.O.N.-prijzen of wanneer er een nieuwe dip optreedt in de woningmarkt, is de kans groot dat de boekwaarde van dit onderdeel lager uit zal komen dan is voorzien. Bovendien loopt de gemeente in de grondexploitaties Heer&Meester, De Dijk, De Haven en Het Land het risico dat de grondverkopen lager uit kunnen gaan vallen in het geval hier wijzigingen in het programma plaatsvinden. Wanneer grondopbrengsten lager uitvallen dan verwacht en/of later ontvangen worden dan verwacht, heeft dit tevens als gevolg dat de rentebaten zullen dalen. Het ingeschatte nominale risico op dit onderdeel bedraagt €  10,2 miljoen.

x € 1.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van < 1 jaar

31-12-2017

31-12-2016

a. Vorderingen op openbare lichamen

959

425

b. Verstrekte kasgeldleningen

c. Overige vorderingen

- Debiteuren Sociale Zaken

7.150

6.898

- Debiteuren Belastingen

14.662

1.313

- Handelsdebiteuren

4.685

1.559

- Overige debiteuren

232

166

voorzieningen voor overige vorderingen

-16.666

-4.188

d. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.000

13.000

Totaal

20.022

19.172

Ad c. Debiteuren sociale zaken en werkgelegenheid
Het saldo voor de terugvorderbare leen- en verhaalbare bijstand bedraagt per 31 december 2017 € 7,2 miljoen. Hierop is een voorziening voor oninbaar opgenomen van € 3,5 miljoen. Vervolgens resteert per saldo een bedrag van € 3,7 miljoen dat op de balans als vordering is opgenomen.

Ad c. Debiteuren belastingen
Het saldo van openstaande opgelegde aanslagen bedraagt per 31 december 2017 € 14,6 miljoen. De voorziening voor oninbare bedragen debiteuren belastingen is vastgesteld op € 12,9 miljoen (inclusief de extracomptabele correctie). Naarmate de aanslag langer openstaat wordt een hoger percentage van de aanslag opgenomen in de voorziening debiteuren belastingen. Per saldo is er een bedrag van € 1,8 miljoen opgenomen als vordering op de balans. Er is een extracomptabele aanpassing van € 12,7 miljoen op de voorziening belastingdebiteuren gemaakt door de voorziening precario.

Ad c. Handelsdebiteuren en overige debiteuren
Het saldo van de handelsdebiteuren en overige debiteuren per 31 december 2017 bedraagt € 4,9 miljoen. In dit saldo zijn voorziening opgenomen voor oninbare bedragen ter grootte van € 0,3 miljoen.

Ad c. Voorziening voor overige vorderingen
In totaal is er voor € 16,7 miljoen voorzien voor de openstaande vorderingen.

Ad d. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Op 15 december 2013 is verplicht schatkistbankieren van kracht gegaan voor decentrale overheden. Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Agentschap. De inhoud van deze overeenkomst is niet onderhandelbaar en wordt eenzijdig door de Nederlandse Staat vastgesteld. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1.932,35

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.094

601

535

658

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

838

1.331

1.397

1.274

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Verslagjaar

(1) Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

257.646

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

257.646

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

1.932,35

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

98.443

54.736

49.241

60.559

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.094

601

535

658

Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven decentrale overheden aangewezen op het bankwezen.

x €1.000

Overlopende activa

31-12-2017

31-12-2016

a. Nog te ontvangen posten

13.528

3.532

b. De van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.069

207

c. Overige overlopende activa

132

8.906

Totaal

14.729

12.644

Ad a. Nog te ontvangen posten

Voor diverse posten btw is nog € 0,2 miljoen te ontvangen, voor BCF 2016/2017is nog € 9,7 miljoen te ontvangen, voor het sociaal domein is er voor de afrekening PGB € 0,4 miljoen nog te ontvangen, voor de subsidie ESF is nog € 1 te ontvangen, van Syntrophos € 0,4 miljoen nog te ontvangen en de afrekening liquidatie v/m Welplaat van VPW € 0,5 miljoen. De overige nog te ontvangen bedragen bestaan uit diverse kleine posten.

Ad b. De van overige Nederlandse  overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De vrijval van de nog te ontvangen bedragen op uitkeringen met een specifiek doel zijn subsidies van de Metropool Deelregio Rotterdam en de ESF subsidie is er een van de Europese Unie, zie onderstaand overzicht:

Bedrag x €1.000

Specifieke uitkering

31-12-2016

Toevoegingen

Vrijval

31-12-2017

Subsidie integraal toegankelijkheid bushaltes

164

164

0

Subsidie verantwoording systeemkoppeling (regelscenario's)

43

43

0

Totaal van overige Nederlandse overheidslichamen

207

207

0

ESF subsidie arbeidsmarktregio

1.069

1.069

Totaal van Europese overheidslichamen

1.069

1.069

Totaal

207

1.069

207

1.069

Ad c. Overlopende activa

De overlopende activa bestaat uit een hoeveelheid kleine posten.

x €1.000

Liquide middelen

31-12-2017

31-12-2016

Kassaldi

50

44

Banksaldi

398

515

Totaal

448

560